top of page
Søk

Stortinget foreslår ny regulering av pensjon under utbetaling

Helt siden pensjonsreformen ble innført i 2011 reguleres alderspensjonen under opptjening årlig med lønnsutviklingen i samfunnet, mens alderspensjonen under utbetaling reguleres årlig i takt med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Denne underreguleringen betyr at pensjonistene får en lavere inntektsvekst enn det lønnsmottakere får i gjennomsnittlig lønnsvekst.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har nå enstemmig foreslått at denne underreguleringen skal avvikles og erstattes med et nytt system der alderspensjoner under utbetaling fra 2022 skal reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Den nye reguleringsmodellen vil sikre at pensjonistene ikke får en lavere inntektsvekst så lenge ikke lønnsmottakerne gjør det.

I tillegg forslås en kompensasjon for differansen mellom lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent og gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020. Denne etterbetalingen skal trolig tas med i trygdeoppgjøret for 2021, uten at detaljer foreligger her ennå.Comments


bottom of page