top of page
Søk

Slitertillegget: Har du husket å søke hvis du slutter før fylte 65 år?



Hva betyr dagens slitertillegg?


Slitertillegget er en ekstra pensjon for ansatte med privat arbeidsgiver tilsluttet Sliterordningen eller SO Spekter. Arbeider du hos en slik arbeidsgiver, har du krav på slitertillegget om du:


 • er født i 1957 eller senere

 • starter AFP- uttaket før fylte 65 år

 • har hatt en gjennomsnittlig inntekt de 3 siste kalenderår før uttak av slitertillegget og som ikke overstiger 7,1 G (842.202 kroner i dag)


Som inntekt regnes brutto arbeidsinntekt tillagt næringsinntekt, inntekt av bolig og annen fast eiendom og netto kapitalinntekter.


Det er Fellesordningen for AFP som godkjenner om du fyller alle disse vilkårene. Det stilles verken krav til yrke, bransje eller helse i dag.


Hvor mye kan du få i ekstrapensjon?


Slitertilleggets størrelse varierer, avhengig av når du er født og når du tar ut slitertillegget:


 • er du født i 1963 og tar ut slitertillegget når du er 62 år, får du full årlig ytelse på 0,25 G (29.655 kroner i dag). Tar du ut slitertillegget etter fylte 62 år, trappes ytelsen ned.

 • er du født i 1957 og tar ut slitertillegget når du er 62 år, får du 1/7 av full årlig ytelse (4.236 kroner). Tar du ut slitertillegget etter fylte 62 år, trappes ytelsen ned. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av ytelsen frem til 1963- årgangen.


Hvor lenge kan du få slitertillegget?


Slitertillegget utbetales frem til fylte 80 år, men du mister slitertillegg under utbetaling om:


 • du dør før 80 år, eller

 • mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger 30.000 kroner (toleransebeløp) i løpet av et kalenderår, regnet fra uttak av slitertillegget. Med brutto arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende ytelser, som f.eks. etterlønn og enkelte NAV- ytelser (f.eks. dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger).


Hvor kan du søke på slitertillegget?


Du kan søke på slitertillegget elektronisk hos Fellesordningen for AFP her. Det fremgår der om din arbeidsgiver er tilknyttet sliterordningen og du dermed kan søke eller ikke.


Nytt slitertillegg fra 1. januar 2026 også for deg med offentlig arbeidsgiver?


I forbindelse med pensjonsforliket i vinter utredes det nå et slitertillegg som trolig knyttes til folketrygden. På denne måten vil langt flere ansatte kunne få slitertillegget enn etter dagens ordning.


Alle detaljer er ennå ikke på plass, men det er blitt nevnt at nytt slitertillegg:


 • skal utarbeides i samarbeid med partene i arbeidslivet, ikke minst fordi hensynet til samspill mellom ansattes helsemessige trygghet og arbeidsgivernes ansvarliggjøring av arbeidsgiverne ved forebyggende og tilrettelagt arbeid står sentralt

 • skal utvikles etter dagens slitertillegg i privat sektor

 • ikke skal være en godkjenningsordning, men at alle som går av tidlig, uten fortsatte inntekter, vil kunne få et pensjonstillegg

 • skal ta utgangspunkt i 25 prosent av grunnbeløpet (G) ved slutt 5 år før normert pensjonsalder, mens beløpet trappes ned gradvis hvis du slutter på et senere tidspunkt frem mot normert pensjonsalder

 • skal utbetales frem til fylte 80 år, muligens livsvarig

 • ikke kommer som nok et pensjonstillegg til dagens slitertillegg, men trolig medfører utfasing av dagens slitertillegg med overgang til nytt slitertillegg

 • trolig trer i kraft med de nye endringene i pensjonsforliket fra 1. januar 2026


Trenger du som medlem litt bistand, så kan du logge deg inn på Min sidewww.innmeldt.no og bestille Teams- møte med én av våre rådgivere. Husk å ha din BankID tilgjengelig under Teams- møtet!

 

Med vennlig hilsen

Innmeldt- teamet

Comments


bottom of page