top of page
Søk

Sliter- utvalg


I forbindelse med Stortingsmeldingen om pensjonsreform som ble offentliggjort 15.12.2023, ble det også signalisert at det blir nedsatt et eget Sliter- utvalg til neste år. Utvalget skal fortsette jobben der Skogen Lund- utvalget slapp ballen med å vurdere gode pensjonsløsninger for dem som ikke makter å jobbe videre og må gi seg før oppnådd normert pensjonsalder.


Utvalgets mandat vil trolig bli:


  • Å foreta en bred vurdering av sliter- gruppen, altså ikke bare å kategorisere slitere som en yrkesrelatert gruppe,

  • se på forskjellige type modell- løsninger for sliterne, med utgangspunkt i at modellen utgjør en del av folketrygden,

  • modellen bør være treffsikker, samt ivareta hensynet til økonomisk trygghet og verdighet

  • unngå at sliterne blir fanget opp av andre folketrygdytelser (f.eks. uføretrygd)


Utvalget vil være sammensatt av blant annet representanter fra LO og NHO. Målsetningen er å finne frem til en modell med mest mulig bred enighet.


Dette følges opp i løpet av våren 2024.


Comments


bottom of page