top of page
Søk

Nytt Grunnbeløp kr 118 620 fra 1. mai


Grunnbeløpet i folketrygden øker med 7 143 kroner til 118 620 kroner fra 1. mai 2023. Det er en økning på 6,41 prosent.


Grunnbeløpet skal reguleres i samsvar med lønnsveksten, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst to år tilbake i tid.


Beregningen av inntektsgrunnlaget for korttidsytelser fra NAV (blant annet dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger) og uføretrygd skjer ut fra en maksimal inntekt på 6 G (kr 711 720).

Alderspensjon under opptjening (altså alderspensjon fra NAV som ikke er tatt ut) reguleres med grunnbeløpet og ut fra en årlig maksimal inntekt på 7,1 G (kr 842 202).


Alderspensjon under utbetaling, samt satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon, reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 8,54 prosent fra 1. mai.


Pensjoner innen offentlig tjenestepensjon skal reguleres tilsvarende som alderspensjonen fra NAV. Maksimal inntektsgrense er her 12 G (1 423 440 kroner).


Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen for bedrifter. Arbeidsgiver skal her spare en prosentsats på minst 2 prosent av lønn opp til 12 G (1 423 440 kroner).


Nærmere om nytt Grunnbeløp og de nye satsene, se herComentarios


bottom of page