top of page
Søk

Ny offentlig AFP vedtatt


For deg som er født i 1963 eller senere og som i utgangspunktet er ansatt i offentlig sektor, har Stortinget nå vedtatt ny fleksibel avtalefestet pensjon (AFP). Hva betyr dette for deg?


1.   Hva er hovedtrekkene i ny offentlig AFP?

Hovedprinsippene i ny vedtatt offentlig AFP:

 • Kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

 • Kan tas ut i tillegg til helt eller delvis alderspensjon fra din offentlige tjenestepensjonsordning (f.eks. Statens Pensjonskasse eller KLP) og NAV.

 • Kan bare tas ut fullt/ kan ikke graderes.

 • Kan tas ut uten å ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV).

 • Er livsvarig utbetaling i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon.

 • Blir ikke redusert om du i tillegg har arbeidsinntekter.

 • Er en kvalifiseringsordning, dvs. at du må fylle flere vilkår for å kunne få AFP. Mao. kan du miste AFP om du ikke fyller visse vilkår, se nærmere punkt 2.

 

2.   Hvilke AFP- vilkår gjelder for deg?

For å kunne få ny offentlig AFP, må du oppfylle følgende vilkår både ved fylte 62 år og på uttakstidspunktet:


2.1        Vilkår ved 62 år («dødens gruppe»)

AFP- vilkårene som knytter seg til 62 år, er absolutte og brutale. Fyller du ikke AFP- vilkårene ved 62 år, vil du ikke kunne få innvilget offentlig AFP noensinne. Da spiller det ikke noen rolle at du fyller AFP- vilkårene på uttakstidspunktet.


 • Ansiennitet:

  • Du må ha vært i jobb hos en arbeidsgiver med AFP i minst 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år. Minstekravet er mao. 7 år mellom fylte 53 og 62 år.

  • I minst 7 år mellom fylte 53 og 62 år må arbeidsforholdet som gir rett til AFP, være ditt hovedarbeidsforhold og størrelsen på stillingen din må være på minst 20 prosent.

  • Arbeidsforhold hos arbeidsgiver i privat sektor med AFP, skal kunne medregnes for å oppfylle ansiennitetskravet.

  • I minst 7 år mellom fylte 53 og 62 år må din pensjonsgivende inntekt (lønn mv.) fra arbeidsgiver med tariffavtale om AFP i tillegg være høyere enn dine øvrige inntekter hos arbeidsgiver uten AFP.

  • Ansiennitetskravet fases gradvis inn for deg som er født 1963 til og med 1966 og har vært ansatt i virksomhet med offentlig AFP:

   • 1963: 3 av de 5 siste årene før fylte 62 år, men minst 10 år med samlet tjenestetid i offentlig tjenestepensjonsordning ved fylte 62 år.

   • 1964: 4 av de 6 siste årene før fylte 62 år, men minst 10 år med samlet tjenestetid i offentlig tjenestepensjonsordning ved fylte 62 år.

   • 1965: 5 av de 7 siste årene før fylte 62 år, men minst 10 år med samlet tjenestetid i offentlig tjenestepensjonsordning ved fylte 62 år.

   • 1966: 6 av de 8 siste årene før fylte 62 år, men minst 10 år med samlet tjenestetid i offentlig tjenestepensjonsordning ved fylte 62 år.

     

 • Ytelser 59- 62 år: Du har de siste 3 årene før fylte 62 år -dvs. mellom fylte 59 og 62 år- ikke mottatt pensjon eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt fra arbeidsforhold der den årlige verdien av ytelsene tilsvarer 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp eller mer (i dag ca. 178 000 kroner).


 • Uføretrygd fra folketrygden (NAV): Du må ikke motta eller ha mottatt helt eller delvis uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år.


2.2        Vilkår på uttakstidspunktet («livets gruppe»)

AFP- vilkårene som knytter seg til uttakstidspunktet (62 år eller senere), er derimot reparerbare. Det vil si at om du ikke oppfyller disse vilkårene på uttakstidspunktet, må du utsette uttakstidspunktet og jobbe litt lenger inntil du fyller vilkårene.


 • Ansatt og reell arbeidstaker:

  • Du må ha vært ansatt og reell arbeidstaker hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon i de siste tre årene før du tar ut pensjonen.

  • Du må ha jobbet i minst 20 prosent av en full stilling. Har du flere stillinger i virksomheter med offentlig AFP legges disse sammen.

  • Det er tillatt med opptil 78 uker fravær som følge av sykdom/skade.

  • Det er tillatt med opptil 26 uker fravær uten å være ansatt og reell arbeidstaker ved annen årsak til fraværet enn sykdom/skade, forutsatt at oppholdet ikke er på slutten eller begynnelsen av treårsperioden.

 • Krav til lønn: Du må ha en årlig pensjonsgivende inntekt som utgjør minst 1 G (i dag 118 620 kroner) på uttakstidspunktet. I året før du tar ut pensjon må årlig pensjonsgivende inntekt være høyere enn det gjennomsnittlige grunnbeløpet det året.


 • Annen pensjon: Du kan ikke være eller ha vært mottaker av AFP fra privat sektor, tidlig alderspensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen eller betinget tjenestepensjon.

 

3.   Hvordan beregnes ny offentlig AFP?

 

 • Du tjener opp til offentlig AFP med 4,21 prosent av inntekt opp til 7,1 G (i dag ca. 842 200 kroner).

 • All inntekt som er pensjonsgivende i folketrygden regnes med, ikke bare inntekt fra offentlige stillinger.

 • Du tjener opp til AFP i alle år med pensjonsgivende inntekt fra og med året du fyller 13 til og med det kalenderåret du fyller 61 år.

 • Opptjeningen samles i en beholdning som benyttes til beregning av livsvarig AFP.

 • Venter du med uttak av AFP til etter at du har fylt 70 år, vil opptjeningen din ikke lenger øke. Da beregnes AFP-pensjonen som om den var tatt ut måneden etter du fylte 70 år, selv om du er eldre.

 • Din AFP-beholdning reguleres med lønnsvekst 1. mai hvert år så lenge du ikke har tatt ut AFP. Har du begynt å ta ut AFP, oppreguleres eller økes AFP med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten i samfunnet.

 

4.   Hva skjer om du ikke får offentlig AFP?

Oppfyller du ikke kvalifikasjonskravene til AFP, mister du denne retten. Ut fra dagens regler får du heller ikke AFP i privat sektor om du hadde byttet jobb til virksomhet med privat AFP, idet AFP- vilkårene her mer eller mindre tilsvarer AFP-vilkårene i offentlig sektor.


På den annen side kan du da ha rett på en såkalt «betinget tjenestepensjon» i stedet:

 • Dette er en pensjon som du kan ta ut mellom 62 og 70 år og vil bli utbetalt livsvarig.

 • Den blir ikke redusert om du i tillegg har arbeidsinntekter.

 • Du må ha minst ett års medlemstid i den offentlige tjenestepensjonsordningen for å kunne få betinget tjenestepensjon.

 • Satsen for opptjening er 3 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønn m.v.) opp til 7,1 G, og det er bare inntekt fra offentlig sektor etter 2020 som teller. Uten mange år med offentlige inntekter etter 2020, vil betinget tjenestepensjon derfor bare utgjøre en liten andel av den totale pensjonen din.

 • Opptjeningen samles i en beholdning som benyttes til beregning av betinget tjenestepensjon.

 

5.   Når trer ny AFP i kraft?

 

 • Ny AFP trer i kraft fra og med 01.01.2025.

 • Lovendringene gjelder riktignok medlemmer av Statens pensjonskasse, men det legges til grunn at tilsvarende endringer også vil bli fulgt opp i de kommunale tjenestepensjonsordningene (KLP, Oslo pensjonsforsikring, Drammen pensjonskasse, Pensjonskassen for fylkene, Trondheim kommunale pensjonskasse m.m.).


OBS: For deg som er født i 1963 t.o.m. 1965, er det også vedtatt en begrenset midlertidig AFP- løsning ved jobbskifte mellom offentlig og privat sektor, herunder virksomhetsoverdragelse. Dette kommer vi tilbake til i et nytt nyhetsbrev.


Les mer her.

Comentarios


bottom of page