top of page
Søk

Ny kapitaliseringsrente

Høyere personskadeerstatning for fremtidig tap.✔Er du så uheldig å bli alvorlig skadet og ikke lenger er i stand til å være i arbeid, bør du være oppmerksom på den nye forskriften om kapitaliseringsrenten etter skadeserstatningsloven.


✔Forskriften gjelder beregningen av personskadeerstatning for et fremtidig tap (f.eks. inntektstap), gitt at du blir skadet etter 01.10.22 når den trer i kraft.


Utgangspunkt: Engangsutbetaling


✔Som tidligere får du utbetalt hele den fremtidige erstatningen som et engangsbeløp i stedet for fordelt i x- antall år fremover. Fordelen med å få utbetalt erstatningen som et engangsbeløp i dag er at du får erstatningen med engang og slipper å leve eller vente i x- antall år på å sikre deg hele beløpet. Dermed får du en fordel ved at du straks kan investere beløpet og få en avkastning på erstatningen.


Modifikasjon: Nedjustering gjennom kapitaliseringsrente


✔For å bøte på denne fordelen, må ditt engangsbeløp derfor justeres for å komme frem til riktig nåverdi på det fremtidige tapet. Erstatningen nedjusteres eller neddiskonteres derfor med en fastsatt rentesats (kapitaliseringsrente). Denne rentesatsen skal hensynta forventet verditap (først og fremst i form av avkastning og inflasjon) på engangsbeløpet. Jo høyere kapitaliseringsrente, jo lavere erstatningsbeløp.


✔Frem til i dag har det vært opp til domstolene å fastsette kapitaliseringsrenten. I 2014 kom Høyesterett til at renten som hovedregel skal være 4 prosent. Dette betyr en lavere engangsutbetaling for deg.


✔Den nye forskriften setter den generelle renten til 2,5 prosent. Dette betyr en høyere engangsutbetaling for deg. Videre betyr dette at du som skadelidt vil få en erstatning som i større grad samsvarer med prinsippet om full erstatning. Dette vil også gi mer forutsigbarhet for partene.


✔Er du som skadelidt mindreårig (under 18 år), skal erstatningen helt eller delvis plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven. I så fall fastsettes renten til 1,5 prosent. Det henger sammen med at disse skadelidte ikke har samme muligheter til å investere erstatningssummen.


Comments


bottom of page