top of page
Søk

Mulig bedre avkastning for private garanterte pensjonsprodukter

Regler om et sammenslått og kundefordelt bufferfond innføres for private garanterte pensjonsprodukter med virkning fra 1. januar 2024.


Hva menes med garanterte pensjonsprodukter?

· Garanterte pensjonsprodukter er kontrakter der den forsikrede har krav på en gitt årlig pensjonsytelse fra uttakstidspunktet.

· Slike pensjonsprodukter omfatter blant annet kommunale tjenestepensjonsordninger, private ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger og fripoliser.

· Fripoliser er bevis på opptjent pensjon for personer som fratrer private ytelsesordninger før utbetaling.


Endringene har som mål å legge til rette for bedre konkurranse i markedet og lavere priser, økt fleksibilitet i forvaltningen av pensjonsmidlene og dermed mulighet til høyere forventet avkastning på kundenes midler, samtidig som kundene beholder tryggheten for sin garanterte avkastning.


Målet søkes nådd ved å slå sammen tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til ett kontraktsfordelt bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter. Bufferfondet kan dekke negativ avkastning og skal følge med ved flytting til ny pensjonsleverandør.


Tilsvarende endringer ble gjort for kommunale pensjonsordninger med virkning fra 2022.


Les mer herComments


bottom of page