top of page
Søk

Forslag om endringer- virkningstidspunktet for uføretrygd for de som mottar arbeidsavklaringspenger


Departementet foreslår blant annet å klargjøre bestemmelser i folketrygdloven om virkningstidspunkt for uføretrygd for personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Forslaget innebærer en presisering og videreføring av dagens praksis. Den medfører verken endring for mottakere av ytelsene eller har økonomiske eller administrative konsekvenser. Derfor har forslaget heller ikke vært på høring.


I korte trekk innebærer presiseringene i folketrygdloven § 11- 18 nytt andre ledd og § 22-12 tredje ledd nytt andre punktum at personer som har fått innvilget arbeidsavklaringspenger for samme måned som den måneden da kravet om uføretrygd blir innvilget, utbetales uføretrygden fra og med måneden etter.


Bakgrunnen for presiseringen er først og fremst ressursmessige hensyn: En annen løsning ville vært svært krevende for etaten og gitt økte administrative kostnader. I tillegg gir det økt risiko for lengre saksbehandlingstid og større omfang av dobbeltutbetalinger med tilhørende tilbakebetalingskrav mot stønadsmottaker. Departementet viser også til at det er snakk om et svært kort tidsrom, alt fra én dag til maksimalt en måned og i snitt om lag en halv måned.


For detaljer, se her.


Comments


bottom of page