top of page
Søk

Forslag om endringer i dagens arbeidsavklaringspenger- regler

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en ordning som skal sikre inntekt i perioder der den berørte grunnet sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav. I dag kan arbeidsavklaringspenger (AAP) tilstås når arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsevnen må være nedsatt til alle typer arbeid. Formålet med AAP er at den enkelte sammen med NAV skal avklare mulighetene dine for å beholde eller komme i arbeid. Som hovedregel kan AAP tilstås ett år ad gangen i inntil tre år. Dersom AAP er blitt tilstått ut den maksimale perioden, må den enkelte i dag vente i 52 uker (karensperioden) før det kan tilstås en ny periode med AAP. Regjeringen foreslår å endre flere av dagens AAP- regler: -å fjerne karensperioden i AAP-regelverket -å endre unntaksreglene for å kunne få forlengelse av stønadsperioden utover den ordinære stønadsperioden på tre år -å lage en overgangsordning for å sikre at mottakere av AAP som har en stønadsperiode som løper ut 30. juni 2022 ikke blir stående uten ytelse inntil videre rett til AAP har blitt vurdert -å gjennomføre en evaluering av AAP-ordningen for å få mer kunnskap om hvordan ordningen fungerer Forslaget skal sendes på hastehøring med mål om at endringene skal tre i kraft allerede 1. juli 2022.

Se nærmere her.


Commentaires


bottom of page