top of page
Søk

Endringsforslag til NAV- klagesystem

Det regjeringsoppnevnte Klage- og ankeutvalget har gjennomgått klagesystemet i Nav og Trygderetten (statlig side), og finner blant annet:

 • at saksbehandlingstiden er for lang og at antall klage- og ankesaker er stadig økende

 • at Kvaliteten på saksbehandlingen og førstegangsvedtakene er for dårlig: sakene er for dårlige utredet når vedtak treffes, kommunikasjonen mellom saksbehandler og bruker er for dårlig, og vedtakene har ikke tilstrekkelig begrunnelser

 • at 40 prosent av alle saker som blir klaget på blir omgjort i løpet av klage- eller ankeprosessen

 • at i mange av sakene der Nav klageinstans eller Trygderetten gir brukeren medhold oppheves vedtaket - uten at man får et nytt vedtak. Dette betyr at saken må gjennom ny behandling.

På denne bakgrunn foreslår utvalget blant annet endringer både i NAV og i Trygderetten:

Endringer i Nav:

 • Klagefristen skal være tre uker.

 • Klager på førsteinstansens vedtak skal fremsettes direkte for klageinstansen og behandles der.

 • Klageinstansen skal alltid treffe nytt vedtak i en klagesak.

 • Saker som sendes tilbake når Trygderetten opphever et vedtak, skal behandles og avgjøres av det organet som traff det opphevede vedtaket.

 • Lovregulere og begrense Nav plikt til å realitetsbehandle en anmodning om å omgjøres et vedtak utenfor klagesak til de tilfeller hvor parten påviser relevante feil.

 • Departementet og Nav bør øke styringsfokus mot kvaliteten i saksbehandlingen, og at effektivitet vurderes samlet.

 • Det bør lovfestes et krav til internkontroll i nav, og at Nav utvikler et helhetlig kvalitetssystem for bedre oppfølging av kvalitetsavvik.

 • Nav bør iverksette tiltak for å øke brukernes tillit ved bedre samhandlingen mellom veileder på Nav-kontoret og saksbehandler i Nav Arbeid og ytelser for arbeids- og helseytelser, samt bedre brukers muligheter for rask avklaring av spørsmål.

Endringer i Trygderetten:

 • Krav om overprøving av klageinstansens vedtak skal fremsettes for Trygderetten, som skal pålegge klageinstansen å levere tilsvar innen en fastsatt frist som normalt skal være tre uker.

 • Trygderetten setter som hovedregel rett med én juridisk kyndig dommer.

 • Trygderetten som hovedregel skal avgjøre saken innen seks måneder.

 • Trygderetten må tilpasse begrunnelsens utforming og innhold til sakens karakter.

 • Trygderettens adgang til å oppheve et vedtak og sende saken tilbake begrenses.

 • Trygderetten gis status som særdomstol underlagt Domstolsadministrasjonen.

 • Det etableres et eget prosjekt for å redusere restansene i Trygderetten.

Utvalget anbefaler også at brukere gis krav på fri sakførsel dersom staten krever overprøving av Trygderettens avgjørelse i lagmannsretten.


Høringsfrist: 04.09.2023


Les mer herComments


bottom of page