top of page
Søk

Endringer i samordningsloven mv. på grunn av nye NAV- etterlatteytelser


Som tidligere nevnt tas det sikte på å innføre nye ytelser til etterlatte fra NAV fra 1. januar 2024. Reformen innebærer blant annet at dagens pensjon og overgangsstønad til gjenlevende ektefelle og tidligere familiepleier erstattes av en tidsbegrenset omstillingsstønad.


På denne bakgrunn foreslås det derfor endringer i reglene om hvordan etterlatteytelser i folketrygden skal samordnes med offentlig tjenestepensjon. De viktigste endringene er:


  • Samordningsfradraget i bruttoberegnet alderspensjon før fylte 67 år og bruttoberegnet uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning skal utgjøre inntil tre fjerdedeler av folketrygdens grunnbeløp så lenge det løper en omstillingsstønad.

  • For medlemmer født i 1963 eller senere, vil opptjeningstid i pensjonsordningen før 2020 gis som en oppsatt pensjonsrett som kan tas ut tidligst fra fylte 62 år. Slik oppsatt brutto alderspensjon skal ikke samordnes med etterlatteytelsen fra folketrygden, verken en videreført gjenlevendeytelse som er tilstått før 2024, eller omstillingsstønad som er tilstått etter 2023.

  • Har gjenlevende gjenlevendetillegg i uføretrygd eller alderspensjon fra folketrygden etter avdøde, innebærer reformen at det kun er gjenlevendes egenopptjente pensjon som skal reguleres årlig, men ikke gjenlevendetillegget. Her skal samordningsfradraget for folketrygdens ytelse fortsatt reguleres årlig, også den delen som knytter seg til gjenlevendetillegget.

  • Offentlig AFP etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse i perioden før fylte 65 år kan ikke ytes samtidig med overgangsstønad og omstillingsstønad fra folketrygden.

Les mer her

Comentários


bottom of page