top of page
Søk

Endringer i AFP - privat sektor - for utestasjonerte

For deg som har jobbet utenlands, er de private AFP- reglene endret f.o.m. 1. juli 2022.


Kort oppsummert er hovedregelen om hvilke arbeidstakere som omfattes av AFP- ordningen ved arbeid utenlands nå utvidet, slik at du/ din bedrift ikke lenger trenger å søke om utestasjonering ved arbeid utenlands, forutsatt:

  • at du som arbeidstakeren under utenlandsarbeidet fortsatt er ansatt i et foretak tilsluttet AFP-ordningen,

  • at arbeidsforholdet er tilknyttet enten en del av foretaket der tariffavtale med AFP-dekning er gjort gjeldende, eller at du er arbeidstaker i tilsluttet foretak med arbeidsoppgaver som ligger til utenlandsk del av foretaket (filial eller fast driftssted, og ikke eget rettssubjekt), selv om tariffavtale med AFP-dekning ikke er gjort gjeldende der, samt

  • at arbeidstakeren må være medlem av folketrygdens pensjonsdel.


Eksempler på arbeidsmønstre som kan komme inn under ny hovedregel er:

  • Arbeid i rotasjon til utenlandsk arbeidssted

  • Arbeid på prosjekter i utlandet

  • Enkeltstående eller faste serviceoppdrag

  • Utleie til utenlandsk selskap i utlandet, i eller utenfor konsern


Den utvidede hovedregelen betyr at det vil være færre arbeidstakere som anses for å være utestasjonerte etter 1. juli 2022. Bedrifter med «utestasjonerte» etter de tidligere reglene, vil motta nærmere brev fra Fellesordningen for AFP.


For nærmere detaljer, se her.

bottom of page