top of page
Søk

Pensjon: Hva skjer i 2024?


I løpet av 2024 kommer det en rekke nye regler innen pensjon, trygdeytelser og lignende økonomiske ytelser. Noen av de viktigste endringene for deg og din lommebok er:

 

Endringer fra 01.01.2024:


 • En behovsprøvd omstillingsstønad vil erstatte gjenlevendepensjon ved dødsfall i desember 2023 og senere. Full årlig omstillingsstønad utgjør 2,25 G, gitt at avdøde ville ha hatt 40 års botid i Norge frem til og med 66 år. Omstillingsstønaden gis normalt i inntil 3 år etter dødsfallet, med mulighet for forlengelse i 2 år til. Se mer her


 • Gjenlevendepensjon som allerede utbetales som følge av dødsfall før desember 2023: Ytelsen begrenses til 3 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år til hvis det er behov for det. Er du født i 1970 eller tidligere og har hatt lav eller ingen arbeidsinntekt, kan du ha rett til utbetaling til du er 67 år; her vil inntekten din i 2019- 2023 avgjøre om du beholder utbetalingen. Se mer her


 • Retten til barnepensjon utvides fra fylte 18 år til 20 år, og satsene endres til en ganger folketrygdens grunnbeløp per år om du har mistet en av foreldrene dine, og 2,25 ganger folketrygdens grunnbeløp om du mistet begge foreldrene. Har du søsken, vil de også få det samme beløpet. Med andre ord blir barnepensjonen styrket ved at det er slutt på prosentvis G og lik fordeling av barnepensjon mellom søsken. Se mer her

  

 • Alderspensjon med gjenlevenderettigheter: For deg som er født 1944- 1962 og som har alderspensjon som er beregnet med gjenlevenderettigheter, blir rettighetene etter avdøde skilt ut som et eget gjenlevendetillegg. Gjenlevendetillegget skal ikke reguleres årlig. Se mer her

     

 • Forsørgingstillegg (ektefelletillegg og barnetillegg) til alderspensjon fases gradvis ut. Fullt ektefelletillegg blir 33 prosent av 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats. Fullt barnetillegg til hvert barn blir 33 prosent av 20 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats. Se mer her


 • Uføretrygd med gjenlevendetillegg: Det vil ikke bli innvilget gjenlevendetillegg til uføretrygd lenger. Full uføretrygd kan ikke kombineres med omstillingsstønad eller med gjenlevendepensjon. Omstillingsstønad gir fradrag i gradert uføretrygd. Gradert uføretrygd gir fradrag i gjenlevendepensjonen. Se mer her


 • Dagpenger: 3 ventedager erstattes med en egenandel som trekkes i forbindelse med utbetaling av dagpenger. Egenandelen beregnes når du får innvilget en ny periode med dagpenger. Beløpet beregnes individuelt, og tilsvarer 3 ganger det beløpet du som arbeidsledig har rett til per dag. Se mer her


 • Toleransebeløpet for slitertillegget økes fra 28 000 kroner til 30 000 kroner. Rett til slitertillegg under utbetaling faller bort dersom arbeidstakeren i løpet av et kalenderår mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger kr 30.000 (toleransebeløp). Betalingen av slitertillegg opphører måneden etter at toleransebeløpet på kr 30.000 er overskredet. Se mer her


 • Barnetrygd for barn mellom 6 og 18 år økes satsen fra 1 310 kroner til 1 510 kroner pr. måned. Satsene for barnetrygd for barn under 6 år og utvidet barnetrygd, samt småbarnstillegg holdes uendret. Se mer her

 

Endringer fra 01.07.2024:


 • Minstesatsen for uføretrygd endres fra 2,28 G til 2,329 ganger folketrygdens grunnbeløp for deg som er samboer, partner eller ektefelle. Minstesatsen for uføretrygd for deg som er enslig endres fra 2,48 til 2,529 ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette tilsvarer en økning på inntil 6 000 kroner årlig. Se her


 • Minstesatsen for arbeidsavklaringspenger endres fra 2,0 til 2,041 ganger folketrygdens grunnbeløp, altså en økning med inntil 5 000 kroner årlig. Se her


 • Minstegrensen på 20% stilling for medlemskap i Statens Pensjonskasse fjernes, slik at alle deltidsansatte i staten som jobber over 30 dager i året vil kunne få pensjonsopptjening fra første krone. Endringen gjelder fra og med denne datoen, men gjelder ikke før. Se mer her

 

Hva står på agendaen for 2024?


I løpet av 2024 kan vi få nærmere -om ikke endelige- utredninger og avklaringer om blant annet:


 • Ny offentlig AFP vedtas av Stortinget. For deg som er født i 1963 eller senere innføres en livsvarig ytelse også i offentlig sektor


 • Offentlig særalderspensjon for deg som er født 1963 og senere (fase 2)


 • Ny reformert AFP i privat sektor


 • Forslag om pensjonsløsning for deg som ikke kan jobbe lenger av helsemessige årsaker («slitere»)


 • Nærmere avklaringer om pensjonerte sykepleiere og pensjonistlønn utenfor KS- tariffområde, herunder helseforetakene.

תגובות


bottom of page