top of page
Søk

Oppsummering 2023Tradisjonen tro oppsummerer vi årets pensjonsmessige høydare, der et styrket fremtidig pensjonssystem står i frontsetet. Styrking av arbeidslinja, noe styrking av mobilitet mellom privat og offentlig sektor, samt stadig færre gjenlevenderettigheter (gjenlevendepensjon og gjenlevenderett i alderspensjonen) og et eldorado -for oss konsulenter - av overgangsregler for ulike årskull innenfor ulike pensjonstyper står også i fokus. Nye tider krever mer moderne tilpasninger.


Hva husker vi altså best fra 2023? 🤷‍♀️ 🧐


Tidligere gjenlevendepensjon fra folketrygden erstattes av en omstillingsstønad med virkning fra 01.01.2024. Full årlig omstillingsstønad utgjør 2,25 G (i dag brutto ca. 267 000 kroner). Omstillingsstønaden er tidsbegrenset, og gis i inntil tre år etter dødsfallet, men med mulighet for utvidelse i inntil to år i visse tilfeller.


Gjenlevenderett i alderspensjonen fra folketrygden for deg som er født i 1944 eller senere skilles ut som et eget tillegg og vil ikke lenger bli regulert 1. mai hvert år når resten av egen opparbeidet alderspensjon reguleres. (Endelig varselsbrev fra NAV gikk ut til berørte enker/ enkemenn i november i år.)


Lovforslag om ny offentlig AFP, med mulighet for 1963- 1965- årskullene som har byttet jobb fra offentlig til privat sektor med AFP- avtale kan få medregnet ansienniteten fra privat sektor dersom disse får avslag på privat AFP. Ansiennitetskravet i dag er at du må ha hatt minst 7 år mellom fylte 53 år og 62 år i én eller flere AFP- virksomheter. Har du ikke minst 7 år, mister du din AFP for alltid.


En historisk Grunnbeløpsøkning på 6,41 prosent fra 1. mai 2023.


Regjeringen følger opp Pensjonsutvalgets (Lund- utvalget) forslag om å heve pensjonsalderen for deg som er født i 1964 eller senere. Det betyr at du må jobbe litt lenger før du kan ta ut din alderspensjon fra folketrygden.


Regjeringen foreslår at den øvre aldersgrensen for de uføres opptjening til alderspensjon økes fra 62 år til 65 år, og at du som er på uføretrygd skal ha overgang til alderspensjon ved normert pensjonsalder.  


Regjeringen signaliserer oppnevnelse av et eget utvalg som skal se på alternative modell- løsninger for slitere, dvs. folk som ikke makter å jobbe lenger på grunn av sviktende helse. Poenget er å utarbeide en treffsikker modell- løsning som helst ikke stigmatiserer slitere som en yrkesrelatert gruppe, samt å unngå at sliterne blir fanget opp av andre folketrygdytelser.


Regjeringen vil oppnevne en arbeidsgruppe som skal vurdere regelendringer for bedre regulering av fripoliser og andre problemstillinger knyttet til privat tjenestepensjon.


Fellesforbundet stemmer i høst ned ny reformert AFP- modell i privat sektor, og signaliserer fremleggelse av eget forslag til fremtidig AFP i privat sektor i løpet av januar/ februar 2024.


Enighet om tidligpensjonsregler for offentlige ansatte med særaldersgrense på 60, 63 og 65 år.


Høringsforslag om mer fleksible inntektsregler slik at uføre på vei tilbake i full jobb ikke taper økonomisk.


Innmeldt har nå også utarbeidet en forsikringskalkulator som beregner inntekter fra NAV og arbeidsgiver ved langvarig sykdom og sammenligner disse med husholdningens utgifter for å se om husholdningen i en slik situasjon kan klare seg økonomisk.


Med dette ønsker vi alle være Pensjonspass- medlemmer, kunder og samarbeidspartnere et riktig Godt Nytt År! 🙏🏻🎉 💪


Beste ønsker fra Innmeldt- teamet www.innmeldt.no 😍

Comments


bottom of page