top of page
HVA VISER FORSIKRINGSKALKULATOREN?

 

Når uførheten først har skjedd, er det mange som strever med å få oversikt over uføredekningene de rettmessig har krav på. Mange vet ikke hva de kan ha krav på og hva som totalt utbetales.

Hensikten med forsikringskalkulatoren er å gi en økonomisk trygghet for å kunne betale regninger og andre utgifter i rett tid og være godt beskyttet mot uforutsette økonomiske begivenheter i fremtiden.

 

Gjennom forsikringskalkulatoren skal du som jobber i privat sektor på en enkel måte:

 

 • Få oversikt over din privatøkonomiske situasjon og ditt forsikringsbehov ved 100% uførhet uansett årsak. Dette skjer ved å sammenligne husholdningens samlede inntekter og utgifter på kort og på lang sikt ved uførhet. Det vil si måle din privatøkonomiske situasjon (inntektsfallet) før og etter skatt

 • Innhente og beregne dine samlede norske uføreytelser fra NAV (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd) og fra din arbeidsgiver med bedriftsavtale hos Innmeldt AS. Er du privatmedlem og har arbeidsgiver uten bedriftsavtale med Innmeldt AS, kan du bare innhente og beregne dine uføreytelser fra NAV; arbeidsgiverens ordninger må i så fall legges inn manuelt i beregningsverktøyet

 • Innhente Forbruksforskningsinstituttet SIFOs referansebudsjett, men med mulighet for å legge til husholdningens spesifikke tilleggsutgifter

 

For nærmere redegjørelse av beregninger av inntekter, utgifter og skatt, se nedenfor.

 

HVA VISER FORSIKRINGSKALKULATOREN IKKE?

 

Forsikringskalkulatoren viser ikke:

 • Graderte sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og uførepensjon

 • Graderte engangsutbetalinger via arbeidsgiver

 • Arbeidsgiverens ytelser og engangsdekninger ved uførhet når arbeidsgiveren ikke har bedriftsavtale med Innmeldt AS. I så fall må du som privatmedlem legge inn arbeidsgiverens dekninger manuelt

 • Barnetillegg og eventuelt andre tilleggsstønader til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV. I så fall må du legge inn tilleggsstønaden manuelt under fanen «Egenbetalte forsikringsdekninger»

 • Barnetrygd og løpende inntekter fra NAV. I så fall må du legge inn disse løpende inntekter under fanen «Husholdningens øvrige inntekter utover lønn».  

 • Sammenligninger av ulike dekninger du har, herunder hvilke dekninger du trenger og hvilke du kan velge bort

 • Avkortning av uføreytelser/ endret uføregrad dersom du har pensjonsgivende inntekter (primært arbeidsinntekter)

 • Utenlandske uføredekninger

 • Fremtidige reguleringer (f.eks. grunnbeløpsvekst, prisstigning og renteøkninger)

 • Om du fyller vilkårene for å kunne få de enkelte dekningene

 • Om du mister andre ytelser (f.eks. AFP, dagpenger m.m.) fra NAV eller din arbeidsgiver

 • Din alderspensjon fra 67 år dersom du har vært 100% kontinuerlig ufør frem til 67 år

 

Har du spørsmål om forsikringskalkulatoren, ber vi deg ta kontakt med oss via kontakt@innmeldt.no. Vi i Innmeldt står klare for å hjelpe deg med dine spørsmål om du skulle komme i en slik akutt situasjon. Vi har lang erfaring med bistand i slike økonomiske prosesser.

 

HVORDAN BEREGNES DITT FORSIKRINGSBEHOV?

 

Hvis du blir syk eller skadet og dette fører til at du ikke lenger kan arbeide, kan du ha krav på erstatning fra folketrygden, pensjonsordninger hos arbeidsgiver eller private forsikringer du har etablert.

 

Ytelser fra NAV

 

Sykepenger 

-Sykepenger

Sykepenger fra NAV utbetales normalt i 12 måneder. Fulle sykepenger tilsvarer din fulle fastlønn begrenset til 6 x folketrygdens grunnbeløp pr. år før skatt. Sykepengegrunnlaget hos NAV fastsettes etter en beregnet månedsinntekt for en bestemt periode (normalt de tre siste kalendermånedene før syketidspunktet).

 

Som regel utbetaler arbeidsgivere ikke noe i tillegg til sykepenger fra NAV. Men noen arbeidsgivere gjør imidlertid dette, og da gjerne ved å dekke den overskytende delen av full lønn som ikke dekkes av NAV.

 

For detaljer om sykepenger, se her.

 

Vi beregner dine sykepenger ut fra følgende forutsetninger:

 

 • du er kontinuerlig 100% arbeidsufør

 • du har oppgitt fast årlig brutto inntekt i vår forsikringskalkulator, slik at denne er vanlig for en brutto gjennomsnittlig månedsinntekt (avvik kan altså forekomme ved variable månedsinntekter). MERK: Inntekter du har lagt inn i fanen «Husholdningens øvrige årlige inntekter utover lønn» inngår IKKE i beregningen av sykepenger. Dette fordi sykepenger utelukkende beregnes ut fra pensjonsgivende inntekter, det vil si dine arbeidsgivende inntekter. Kapitalinntekter (f.eks. aksje- eller rentefond), husleieinntekter og/ eller øvrige lignende inntekter regnes ikke som pensjonsgivende inntekter.

 • du får full dekning av lønn fra arbeidsgiver utover NAVs inntektsgrense på 6 x folketrygdens grunnbeløp i løpet av de første 12 måneder etter sykdomstidspunktet

 • du har ikke tatt ut noen pensjon fra verken NAV (alderspensjon fra folketrygden, AFP eller gjenlevendepensjon) eller arbeidsgiver(e)

 • nåtidstall og ingen fremtidige reguleringer av lønn og sykepenger

 

-Sykdomsforsikring

I tillegg til sykepenger kan din arbeidsgiver eller du ha en sykdomsforsikring. Slike sykdomsforsikringer tegnes ofte for stillinger som er viktige og sårbare for bedriften.

 

Sykdomsforsikringer finnes i to varianter: Helseforsikring og Kritisk sykdom. Du kan ha én eller begge. Helseforsikring er mest vanlig for bedrifter, og gjelder situasjoner der du kan få rask helsebehandling og dermed slippe behandlingskø. Kritisk sykdom gjelder ikke rask behandling, men rask utbetaling. Det vil si så snart du har fått en diagnose på en forhåndsdefinert alvorlig sykdom (eksempelvis kreft eller hjerteinfarkt), får du utbetalt penger fra forsikringen.

 

I vår forsikringskalkulator har vi ikke hensyntatt utbetaling fra en slik sykdomsforsikring. En slik dekning vil komme i tillegg til dine prognoseberegnede sykepenger.

 

Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV

 

-Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Hvis du etter 12 måneder fremdeles ikke kan komme tilbake i arbeid, kan du ha krav på Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Du går ikke automatisk over på AAP etter endt sykepenger, men du må selv søke om AAP. AAP er en ytelse som gis i en situasjon der det skal avklares om du er i stand til å komme tilbake i arbeid, og er derfor en midlertidig ytelse som innvilges årlig og normalt i inntil 3 år.

 

Denne NAV- ytelsen er begrenset oppad til 6 x folketrygdens grunnbeløp pr. år før skatt. AAP utgjør 66 prosent av inntekten din det siste året før du ble syk, eller gjennomsnittet av de tre siste årene før du ble syk. Du vil få det som gir den beste beregningen i din situasjon.  

 

For detaljer om arbeidsavklaringspenger fra NAV, se her.

 

Vi beregner dine AAP ut fra følgende forutsetninger:

 

 • du er kontinuerlig 100% arbeidsufør i maksimalt 3 år, og at NAV innvilger AAP i 3 år (OBS: NAV innvilger bare arbeidsavklaringspenger ett år om gangen, og ny innvilgelse av AAP forutsetter fortsatt redusert arbeidsevne)

 • du har oppgitt fast årlig brutto inntekt i vår forsikringskalkulator, og at denne inntekten utgjør omtrentlig din brutto gjennomsnittlige årsinntekt de siste 3 årene før sykdomsåret (avvik kan altså forekomme ved variable månedsinntekter). MERK: Inntekter du har lagt inn i fanen «Husholdningens øvrige årlige inntekter utover lønn» inngår IKKE i beregningen av sykepenger. Dette fordi sykepenger utelukkende beregnes ut fra pensjonsgivende inntekter, det vil si dine arbeidsgivende inntekter. Kapitalinntekter (f.eks. aksje- eller rentefond), husleieinntekter og/ eller øvrige lignende inntekter regnes ikke som pensjonsgivende inntekter.

 • uførepensjon fra tidligere arbeidsgivere er inkludert i uførepensjon fra dagens arbeidsgiver

 • barnetillegg og eventuelt andre tilleggsstønader til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV er ikke hensyntatt. I så fall må du legge inn tilleggsstønaden manuelt under fanen «Egenbetalte forsikringsdekninger»  

 • nåtidstall og ingen fremtidige reguleringer av lønn og AAP

 

-Uføretrygd (UT)

Hvis perioden med arbeidsavklaring ikke fører til at du kommer tilbake i arbeid, kan du ha krav på varig uføretrygd fra NAV frem til fylte 67 år. Tilsvarende som for AAP er uføretrygden begrenset oppad til 6 x folketrygdens grunnbeløp pr. år før skatt. Men til forskjell fra AAP beregnes uføretrygden ut fra 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. Med andre ord kan denne beregningsforskjellen ha betydning for deg med varierende inntekter godt under 6 x folketrygdens grunnbeløp pr år de siste 5 år.

 

For detaljer om uføretrygd fra NAV, se her.

 

Vi beregner din UT ut fra følgende forutsetninger:

 

 • du blir 100% varig arbeidsufør frem til 67 år (her finnes det en rekke modifikasjoner/ unntak, avhengig av NAVs konkrete skjønnsmessige vurdering av din arbeidsevne)

 • du har oppgitt fast årlig brutto inntekt i vår forsikringskalkulator, slik at denne er vanlig for en brutto gjennomsnittlig årsinntekt de siste 5 årene før sykdomsåret (avvik kan altså forekomme ved variable månedsinntekter). MERK: Inntekter du har lagt inn i fanen «Husholdningens øvrige årlige inntekter utover lønn» inngår IKKE i beregningen av sykepenger. Dette fordi sykepenger utelukkende beregnes ut fra pensjonsgivende inntekter, det vil si dine arbeidsgivende inntekter. Kapitalinntekter (f.eks. aksje- eller rentefond), husleieinntekter og/ eller øvrige lignende inntekter regnes ikke som pensjonsgivende inntekter.

 • uførepensjon fra tidligere arbeidsgivere er inkludert/ inngår i uførepensjon fra dagens arbeidsgiver på grunn av fradragsregler ved uførepensjon fra flere arbeidsgivere

 • barnetillegg og eventuelt andre tilleggsstønader til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV er ikke hensyntatt. I så fall må du legge inn tilleggsstønaden manuelt under fanen «Egenbetalte forsikringsdekninger»  

 • nåtidstall og ingen fremtidige reguleringer av lønn og AAP

 

Ytelser fra arbeidsgiver

Uførepensjon fra arbeidsgiver

Uførepensjon fra arbeidsgiver kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Har du gjennom arbeidsgiveren en uførepensjonsordning, kan du som en tommelfingerregel sammen med folketrygden få 60%- 70% av tidligere inntekt.

 

Når kan du få uførepensjon?

Arbeidsgivere i privat sektor har ingen plikt til å sikre deg en løpende utbetaling under uførhet (uførepensjon). Men har din arbeidsgiver først uførepensjon, blir denne utbetalt fra det tidspunkt du har vært sykemeldt i 12 måneder. I tillegg må du fylle vilkår om uføregrad etter din arbeidsgivers pensjonsplan. Denne uførhetsgraden må være på minst 20 prosent. Størrelsen på utbetaling av uførepensjon settes i forhold til uføregraden, og utbetales månedlig så lenge du er ufør, men aldri lenger enn 67 år.

 

Hvor mye kan du få i uførepensjon?

Hvor mye du kan få i uførepensjon, vil være avhengig av din arbeidsgivers pensjonsplan. Du kan maksimalt få summen av:

 

 • 3 prosent av din lønn opp til 12 x folketrygdens grunnbeløp

 • 66 prosent av din lønn mellom 6 og 12 x folketrygdens grunnbeløp

 • 25 prosent av 1 x folketrygdens grunnbeløp, men likevel ikke mer enn 6 prosent av din lønn

 

Uførepensjonen beregnes helt uavhengig av din alder og hvor lenge du har jobbet hos din arbeidsgiver. Foruten størrelsen på din uføregrad blir din uførepensjon også avkortet når du har nådd et maksimalt nivå på 70 prosent av din lønn oppad begrenset til 12 x folketrygdens grunnbeløp ved mottak av arbeidsavklaringspenger (ikke uføretrygd).

 

I tillegg til maksimal uførepensjon kan du få 4% i barnetillegg av maksimalt lønn inntil 6 x folketrygdens grunnbeløp (MERK: maksimalt samlet barnetillegg kan ikke overstige 12% av lønnsgrunnlag inntil 12 G.)

 

Uførepensjon fra tidligere arbeidsgivere

Har du en eller flere fripoliser fra tidligere arbeidsgivere, må du sjekke om den enkelte fripolisen også omfatter uførepensjon. Dette kan du få en oversikt på Norsk Pensjon.no eller ved å ta kontakt med den aktuelle pensjonsleverandøren. Normalt vil denne uførepensjonen fra tidligere arbeidsgivere gå til fradrag i uførepensjonen fra dagens arbeidsgiver, uten at dagens arbeidsgiver har gitt beskjed til forsikringsselskapet der du har din uførepensjon fra tidligere arbeidsgiver.

 

Vi beregner din uførepensjon fra arbeidsgiver ut fra følgende forutsetninger i arbeidsavklaringspenger- og uføretrygdperioden:

 

 • du er 100% varig arbeidsufør frem til 67 år

 • du har oppgitt fast årlig brutto inntekt i vår forsikringskalkulator

 • du får individuelt beregnet full uførepensjon fra arbeidsgiver ut fra de oppgitte dekningene vi har fått fra bedriften i henhold til bedriftsavtalen

 • uførepensjon fra tidligere arbeidsgivere vil ikke bli vist i den individuelle beregningen av uførepensjon. Har du fripoliser på uførepensjon fra tidligere arbeidsgivere, vil dette normalt gå til fradrag i uførepensjonen fra dagens arbeidsgiver. MERK: Husk da å søke om din uførhet til livselskapet som har dine fripoliser idag

 • Nåtidstall og ingen fremtidige reguleringer av lønn og sykepenger

 

Engangsdekninger ved uførhet

 

 • Via arbeidsgiver

Hvis sykdommen fører til at du blir varig ufør med minst 50 prosent kan du i tillegg til de løpende utbetalingene ha rett på en engangserstatning fra din arbeidsgivers personforsikring. Hvis du har krav på uføreerstatning vil dette bli utbetalt som et engangsbeløp som er fritatt for beskatning. Erstatningen er som oftest avhengig av lønn og alder.

 

Vår kalkulator innhenter og beregner eventuelle fulle engangsdekninger («annen sykdom») fra arbeidsgiver ut fra de oppgitte dekningene vi har fått fra bedriften i henhold til bedriftsavtalen.

 

 • Via private forsikringer

Mange har private forsikringer mot uførhet uten å forstå hvilken type forsikring de betaler for. Du kan ha tegnet disse uføreforsikringene gjennom eksempelvis din bank eller gjennom din fagforening. Ser vi bort fra gjeldsforsikring med uføredekning og øvrige forsikringsprodukter, kan du ha følgende to hovedtyper uføredekninger: Uføreforsikring og uførerente.

 

a) Uføreforsikring

Uføreforsikring eller uførekapital er nok den uføredekningen som folk flest har tegnet privat. Typiske kjennetegn er:

 

 • Du får utbetalt hele forsikringsbeløpet som en engangsutbetaling

 • Du får skattefri engangsutbetaling (men du får ikke skattefradrag for den årlige forsikringspremien)

 • Du må bli minst 50 prosent ufør

 • Du må bli varig ufør

 • Du må som regel vente noen år før du får pengene

 

b) ​Uførerente

Uførerente er en slags forsikret uførepensjonsordning. Typiske kjennetegn er:

 

 • Du får løpende eller periodevise utbetalinger

 • Du skattlegges kun for avkastningen av utbetalingen (men du får ikke skattemessig fradrag for dine innbetalinger)

 • Du får forsikringsutbetaling etter 3- 12 måneder med sykmelding

 • Du må være minst 50 prosent sykmeldt

 • Du får utbetalt uførerente ut fra din uføregrad

 • Du får normalt en utbetaling frem til 67 år

 

Om du har slike private uføreforsikringer, vil disse IKKE automatisk bli innhentet av vår kalkulator. I så fall må du innhente opplysninger om dine ordninger fra ditt livselskap, og deretter legge beløpene inn i de enkelte rubrikkene under fanen «Egenbetalte forsikringsdekninger».

 

MERK: Postene «Engangsbetaling ved død» og «Månedlig brutto utbetaling ved død (ektefelle/ samboerpensjon, barnepensjon) er foreløpig ikke i funksjon, men vil etter planen bli lansert om kort tid.  

 

Husholdningens utgifter

 

For å beregne ditt forsikringsbehov, er det helt nødvendig å lage et privatøkonomisk budsjett over husholdningens totale utgifter. Dette budsjettet kommer først frem i kalkulatoren når du velger å skatteberegne dine uføreytelser fra NAV og eventuelt fra din arbeidsgiver (trykk «Etter skatt»- knappen, og velg deretter «Vis utgifter»). Størrelsen på dine utgifter vil være avhengig av om du manuelt har lagt inn utgifter eller ikke. Velger du å bare beregne uten at du selv manuelt har lagt inn utgifter, vil vår kalkulator bare sammenligne dine uføreytelser med typiske husholdningsutgifter vi innhenter automatisk fra SIFO.

 

Hvilke utgifter henter kalkulatoren inn automatisk?

 

Vår kalkulator innhenter automatisk statistisk beregnede nødvendige forbruksutgifter fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO ut fra hvilke data du har lagt inn under «Informasjon» og «Generell». Dette gjelder følgende data:

 

 • Din sivilstand (ektefelle/ samboer/ partner)

 • Antall barn og alder (evt. barnehage/ SFO, avhengig av alder)

 • Antall biler og type bil (fossilbil/ elektrisk bil)

 

På denne bakgrunn vil vår kalkulator vise alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger, alltid oppdatert med de siste SIFO- tall. Kalkulatoren presiserer ikke nærmere hvilke utgifter som inngår i beregningen av «Utgifter husholdning», men SIFOs budsjett bygger på følgende kriterier og forutsetninger:

 

 • daglige, løpende utgifter (f.eks. til mat, klær, hygieneartikler, kollektiv transport og lignende)

 • bilkostnader dekker driftsutgifter, inkludert forsikring og årsavgift, for hhv. 10.000 og 15.000 km pr. år

 • mer sjeldne utgifter (f.eks. til innkjøp av varige forbruksgjenstander som møbler og elektronisk utstyr)

 • et akseptabelt forbruk som gir mulighet for deltakelse i vanlige, sosiale fritidsaktiviteter

 • utgifter knyttet til vanlige funksjoner i et hushold (f.eks. telefon og aviser)

 • barnehage- utgiftene bygger på Oslo kommunes barnehagesatser, uten mattillegg. Disse satsene samsvarer i stor grad med nasjonal maksgrense for foreldrebetaling i barnehager

 • SFO/ AKS- utgifter bygger på Oslo kommunes satser, inkludert de nye nasjonale moderasjonsordningene med gratis deltidsplass for 1. trinn og maksimalt seks prosent av husholdningsinntekten per AKS/SFO-plass. SFO/ AKS- kostnadene vil imidlertid kunne variere mellom de ulike kommunene.

 

SIFO- utgiftene bygger med andre ord på hva det koster å leve på et rimelig og akseptabelt forbruksnivå for den aktuelle husholdningen. Med et akseptabelt forbruksnivå menes et forbruk som kan godtas av folk flest. Forbruket er akseptabelt i den forstand at de fleste nordmenn – uansett egen inntekt – kan leve på dette nivået uten å skille seg for mye ut.

 

SIFO- utgiftene bygger på et langtidsbudsjett fordi det er beregnet at husholdningen skal sette til side penger hver måned for å ha råd til å foreta sjeldnere innkjøp av dyre og varige forbruksgjenstander. Når kjøleskapet, komfyren, vaskemaskinen eller lignende går i stykker, skal husholdningen ha penger til reparasjoner eller til å kjøpe nytt, uten at dette går ut over forbruket ellers.

 

For nærmere detaljer om SIFO- budsjettet, se  https://www.oslomet.no/om/sifo

 

Hvilke utgifter må du selv legge til i kalkulatoren?

 

SIFO- budsjettet brukes normalt som en veileder for normale og nødvendige utgifter, men det er trangt og gir ikke rom for noen form for utskeielser. Budsjettet omfatter således ikke alle utgifter som en husholdning kan ha, som f.eks.:

 • bolig og bokostnader (renter og avdrag, felleskostnader/ husleie, strøm o.l.)

 • tobakk og alkohol,

 • feriereiser

 • feiring av begivenheter/ gaver,

 • helsetjenester utover et årlig lege- og tannlegebesøk

 • kostbare og utstyrskrevende fritidsinteresser.

 

Av den grunn kan du gjøre individuelle tilpasninger til SIFOs minimalbudsjett ved at du kan legge til de nevnte eller andre utgiftsposter under fanene «Generelt», «Årlige utgifter» og «Egenbetalte forsikringsdekninger».

Når du har beregnet dine utgifter, vil disse utgiftene dukke opp som rød søyle i søyle- diagrammet. Med sekkeposten «Utgifter husholdning» refereres til SIFOs forbruksutgifter, mens de øvrige utgiftspostene husholdningens spesifikk angitte utgifter.

 

På høyre side av søyle- diagrammet vil de ulike inntekter og utgifter også dukke opp enkeltvis ut fra hvilke utgifter du har lagt inn i kalkulatoren. På denne måten får du ikke bare en enkel oversikt, men også at du her gis anledning til å raskere kunne analysere ditt forsikringsbehov av hva du trenger og ikke trenger ved at du kan stryke både enkeltstående inntekter og utgifter istedenfor å gå tilbake til inputsiden og fjerne opplysninger der. Du må kun gå tilbake til inputsiden om du ønsker å legge til nye inntekter eller utgifter.

 

MERK: For deg som er privatmedlem og uten at din bedrift har avtale med Innmeldt AS, vil bedriftens uføreytelser og engangsdekninger ikke automatisk bli innhentet. Vi anbefaler derfor at disse legges inn som «egenbetalte forsikringsdekninger», eventuelt at du tar kontakt med oss.

 

Skatt

Vår kalkulator er koblet til skatteetatens til enhver tid gjeldende skattesatser. For nærmere detaljer om din skatt og skatt generelt, se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/

 

Forsikringskalkulatorens skatteberegning hensyntar:

 • dagens generelle personskattesatser på lønn, idet løpende uføreytelser fra NAV (sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd) og livselskaper (uførepensjon) skattlegges som lønn. Engangserstatningen er skattefri

 • dagens minstefradrag

 • husholdningens eventuelle rentefradrag på lån som legges manuelt inn av deg (22% skatt)

 • husholdningens eventuelle øvrige årlige inntekter utover lønn som legges inn manuelt av deg (22% skatt)

 • eventuell engangserstatning fra arbeidsgiver og eventuelt privat engangserstatning, hvorav det beregnes en renteavkastning på det samlede engangsbeløp på 2,75% som vises i den etterfølgende netto- søylen («Til 67 år»)

 • formuesbeskatningen av eventuell netto formuesposisjon du har lagt inn manuelt under fanen «Generelt» gjelder alle netto- søylene frem til 67 år

 • formuesbeskatningen av eventuell netto formuesposisjon etter eventuell utbetaling av total engangserstatning hensyntas i siste netto- søyle («Til 67 år»)

 • årlig netto etter skatt

 

Nedbetaling av gjeld

 

Vår forsikringskalkulator gir også anledning til å sjekke hvordan husholdningens privatøkonomiske situasjon blir om du velger å bruke samlet engangserstatning til å nedbetale husholdningens gjeld. Om du velger «Nedbetaling av gjeld», vil du se at posten «renteutgifter lån» og «årlig avdrag» reduseres/ blir borte i det røde søylediagrammet frem til fylte 67 år. Kalkulatoren har da redusert husholdningens gjeld ut fra eventuell engangserstatning. I tillegg vil renteinntekten av engangserstatningen falle bort. Formuesbeskatning vil da skje ut fra eventuell ny netto formuesposisjon i siste netto- søyle («Til 67 år»).

 

FORBEHOLD


Beregningsresultatet forutsetter:

 • at beløpene du selv har lagt inn er riktige

 • at vilkårene som kreves for å kunne få pensjonsytelsene er oppfylt. Om du fyller de nødvendige vilkår, må avklares med den enkelte leverandør (NAV og/ eller arbeidsgiverens livselskap) av uføreytelsene.

 

Prognosen er uforpliktende og ikke juridisk bindende. Innmeldt AS er ikke ansvarlig for direkte og/ eller indirekte økonomisk og/ eller ikke-økonomisk tap og/ eller skade som følge av eventuelle avvik fra nåværende og fremtidige beregninger.

MERK: Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre selvbetjeningsløsninger. Inntil videre ber vi deg derfor ta kontakt med oss om noe er uklart og/ eller du har spørsmål som ikke besvares i vår beregningskalkulator.

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. E-postadresse: kontakt@innmeldt.no

 
 
 
 
 

bottom of page