top of page
Hvordan har vi beregnet din pensjon? 

Alderspensjon fra NAV (folketrygd)
Vi henter dine folketrygdtall hos Norsk Pensjon. Størrelsen på din fremtidige alderspensjon fra folketrygden bygger på de data NAV har om deg og den fremtidige lønnen du legger inn i beregningsverktøyet. Folketrygden vises i dagens kronebeløp. 

Pensjonsutbetalingene fra folketrygden er livsvarige. Ditt pensjonstall tar hensyn til din forventede levealder som er basert på det fødselsåret du har oppgitt.  

NAV har benyttet satser for minste pensjonsnivå når vi har beregnet beholdningen din. Satsene for garantipensjon blir ikke fastsatt før de skal brukes og vil da tilsvare satser for minste pensjonsnivå.

Beregningen hensyntar ikke: 

 • Utenlandsopphold: eventuelle år du har bodd eller arbeidet i utlandet. Har du bodd eller arbeidet mange år i utlandet, kan pensjonen bli lavere enn beregnet beløp.

 • Pensjonsreguleringer under utbetaling: eventuelt tidlig uttak får en lavere regulering på din pensjon under utbetaling (pr. dags dato Grunnbeløpet fratrukket 0,75%) sammenlignet med om du utsetter uttaket og lar pensjonen bli stående hos NAV. Pr dags dato betyr utsatt pensjon en årlig økning på 2,01% mot tidliguttak med en årlig økning på 1,26%.

For mer informasjon om din folketrygd, eventuelt om tidlig uttak, ta kontakt med oss eller sjekk på www.nav.no.

Alderspensjon fra offentlige arbeidsgivere (offentlig tjenestepensjon) 

-Offentlig tjenestepensjon/ oppsatt rett 

Vi beregner din offentlige tjenestepensjon, eventuelt dine tidligere opptjente  pensjonsrettigheter i offentlig sektor (statlig og/ eller kommunal sektor), ut fra dine tall og opplysninger.     

             

Beregningsresultatet viser et estimat av din alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger (f.eks. Statens Pensjonskasse eller KLP) etter samordning. Det vil si hvor mye pensjon du får i tillegg til din alderspensjon fra folketrygden. Hvis du har lagt inn feil informasjon i vårt system, må du være oppmerksom på at denne beregningen kan gi for høy eller lav samlet ytelse.

Vårt system foretar samordning ut fra dagens gjeldende samordningsregler for dem født før 1963 (men ut fra et garantinivå på 66%), samt samordning for dem født fra 1963 eller senere ut fra de nye samordningsreglene som ble vedtatt av Stortinget juni 2018. Ønsker du mer informasjon om hva som gjelder for deg, må du ta kontakt med tjenestepensjonsordningen din. Vi er ikke ansvarlig for tallene fra offentlige tjenestepensjonsordninger.

For deg som har AFP i privat sektor og som i tillegg har oppsatt alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning, er det gjort fratrekk ut fra oppnådd tjenestetid og ut fra en samordningssats på 15%.

Alderspensjon fra private arbeidsgivere (privat tjenestepensjon)

Vi henter her all informasjon fra Norsk pensjon, men for enkelthetens skyld slår vårt system sammen alle pensjonstall fra tidligere arbeidsgivere og viser disse som en totalsum. Denne totalsummen blir konsekvent fordelt fra uttakstidspunktet til minst 77 år, uavhengig av pensjonskapitalen. Ytelsespensjonsordninger/ fripoliser er normalt livsvarige utbetalinger, og vil således bli utbetalt utover 77 år. For nærmere informasjon om dine enkelte pensjoner, se Norsk Pensjon eller ditt medlemsbevis og/ eller ta kontakt med din pensjonsleverandør. 

Merk: Har du nylig etablert, endret eller avsluttet en pensjonsavtale, kan det ta noe tid før dataene synliggjøres hos Norsk Pensjon og dermed hentes inn i vårt system.

-Ytelsespensjon og fripolise i privat sektor

Pensjonsprodukter som er ytelsesbasert/garanterte produkter beregnes av pensjonsleverandøren selv. 

-Innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis samt fripolise med investeringsvalg
Forventet pensjon for innskuddsbaserte pensjonsprodukter er beregnet av Norsk Pensjon etter Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser:

 • Årlig avkastning hvis produktet ikke har avkastningsgaranti: 4,7 %

 • Årlig avkastning på uttakstidspunktet hvis produktet ikke har avkastningsgaranti: 3,8 % (avkastningen er nedtrappet fra 4,7 % siste 10 år før ordinær pensjonsalder i avtalen)

 • Årlig avkastning hvis produktet har avkastningsgaranti: 3,6 % (trappes ikke ned før pensjonsalder)

 • Årlig økning i innskudd: 2,0 %

 • Årlig inflasjon: 2,0 %

 • Omkostninger i prosent av saldo som i beregningen årlig blir trukket fra avkastningen (gjelder ikke innskuddspensjon): 1,0 %

Forutsetningene som er lagt til grunn for produkter uten avkastningsgaranti er en portefølje bestående av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. Aksjeandelen trappes ned til 20 % over de 10 siste årene før pensjonsuttak.

Beregningene i denne prognosen vil kunne avvike fra beregninger i pensjonsleverandørenes egne prognoser, idet det benyttes forskjellige forutsetninger. Det er beregningsgrunnlaget fra pensjonsleverandøren som avgjør hvilke av forutsetningene ovenfor som skal brukes. Skulle faktisk avkastning bli høyere/lavere enn prognosen, vil din faktiske pensjon også bli tilsvarende høyere/lavere i forhold til våre beregninger.

AFP
AFP betyr avtalefestet pensjon, og er en tilleggspensjon til din alderspensjon fra NAV og arbeidsgiver. AFP er en kvalifiseringsordning, dvs. at det kreves at du fyller visse vilkår for å få AFP. Vi har ikke vurdert om din arbeidsgiver har avtale om AFP og om du fyller inngangsvilkårene for å få AFP, men forutsetter at du har rett til pensjonen du beregner. 

Pr. dags dato er AFP- vilkårene forskjellige, avhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor. Du må sjekke med din arbeidsgiver om -og i så fall- hvilken AFP- ordning denne har. Når du vet hvilken AFP du har, kan du henvende deg til den aktuelle AFP- ordningen for om du kan ha rett til utbetaling fra denne. For offentlig AFP kan dette være Statens Pensjonskasse (SPK) eller Kommunal Lands Pensjonskasse (KLP). For privat AFP kan Fellesordningen for AFP (www.afp.no) kontaktes. 

-AFP i offentlig sektor

For deg som jobber i offentlig sektor beregnes AFP ut fra dine tall og opplysninger. 

Hva gjelder selve AFP- beregningen, er beregningen foretatt ut fra om du er født før 1963 eller f.o.m. 1963 eller senere. 

 • Født før 1963: Er du aktivt medlem av en offentlig pensjonskasse frem til du slutter, bygger vårt beregningsresultat således på dine opplysninger om opptjeningstid og dagens AFP- regelverk. Det legges til grunn at du ved pensjonering har samme lønn som i dag i din offentlige stilling frem til sluttidspunkt.

 • Født f.o.m. 1963 eller senere: Beregning av ny offentlig AFP for årskullene født f.o.m. 1963 eller senere er basert på prinsippene for ny offentlig AFP som er avtalt mellom partene, men som ennå ikke er vedtatt. Ny offentlig AFP skal være tilnærmet lik AFP i privat sektor i dag. Det betyr at det legges opp til blant annet fleksibelt uttak av ny offentlig AFP fra 62 år uten eller i kombinasjon med lønn, samt livsvarig utbetaling. Alle detaljer om ny offentlig AFP er ikke vedtatt ennå. Og siden dagens AFP i privat sektor er foreslått endret, kan det derfor også skje endringer i ny offentlig AFP. Beregningen her er derfor midlertidig og uforpliktende. Det tas forbehold om endringer. 

-AFP i privat sektor

For deg som jobber i privat sektor hentes AFP fra Norsk Pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er lagt til som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Pensjonsberegningen er basert på din forventede levealder.

For mer informasjon om AFP, og særlig i forbindelse med tidlig pensjonsuttak, se også www.nav.no.

Pensjonssparing:
Din pensjonssparing beregnes ut fra informasjon du selv legger inn i verktøyet.

-Bank

Valgt saldo og/ eller månedlig sparebeløp fra nå og frem til pensjonsuttakstidspunktet beregnes med en avkastning på 1% pr. år.

Beskatning av avkastning i spareperioden gjøres løpende pr. år med 22%. Nettobeløpet fordeles konsekvent over 10 år regnet fra uttakstidspunktet.

-Obligasjonsfond

Valgt saldo og/ eller månedlig sparebeløp fra nå og frem til pensjonsuttakstidspunktet beregnes med en avkastning på 2,75% pr. år.

Beskatning av avkastning i spareperioden gjøres først på uttakstidspunktet med 22%. Nettobeløpet fordeles konsekvent over 10 år regnet fra uttakstidspunktet.

-Aksjer

Valgt saldo og/ eller månedlig sparebeløp fra nå og frem til pensjonsuttakstidspunktet beregnes med en avkastning på 5,75%.

For investering i aksjer er det lagt til grunn en fordeling på 100% aksjer (med årlig avkastning på 5,75%) frem til 52 år, og deretter en lineær nedtrapping til 10% aksjer og 90% obligasjoner (med årlig avkastning på 2,75%) ved 67 år.

Beskatning av avkastning i spareperioden gjøres først på uttakstidspunktet med 22%.

MERK: Beregningsresultatet viser kun utbetaling av sparebeløpet etter skatt, og hensyntar ikke økt formue og årlig beskatning av denne. 


Skatt

Beregningsresultatet hensyntar kun dagens generelle personskattesatser på lønn og pensjon. Det er kun lagt til grunn dagens minstefradrag; dine eventuelle andre fradrag, formue og inntektsforhold (f.eks. kapitalinntekter, rentefradrag osv.) er ikke hensyntatt i beregningen.

Beregningen bygger på hele skatteår. Skatteprosentsatsen vist i beregningsresultatet tar utgangspunkt i en fordeling på 12 måneder i gjennomsnitt. Skatteprosentsatsen som vises pr måned etter skatt kan variere grunnet trekkfri desember- måned for pensjon (11 måneders trekk på pensjon) og lønn (10,5 måneders trekk på lønn).

Hva vises ikke i beregningsverktøyet?
 • Tidlig uttak av 100% alderspensjon fra folketrygden grunnet for lav opptjening. Vårt system viser når du kan ta ut helt/ delvis alderspensjon fra folketrygden, men gir ingen indikasjoner på når du tidligst kan ta ut helt/ delvis alderspensjon fra folketrygden. For tidligste uttakstidspunkt må du enten øke uttaksalder eller foreta delvis/ gradere pensjonsuttaket.

 • Vårt system kan separere uttak av pensjonsytelser fra NAV (folketrygden og AFP) samlet sett fra uttak av øvrige pensjonsytelser (innskuddspensjon, ytelsespensjon osv.) samlet sett. Vårt system viser imidlertid ikke separate uttak av enkelte pensjonsytelser, f.eks. at bare privat AFP eller en enkeltstående fripolise tas ut ved 62 år mens øvrige pensjonsytelser tas ut på et senere tidspunkt. 

 • Gjenlevenderettigheter

 • Uførepensjon: Vårt beregningssystem vil per dags dato ikke fange opp om du i dag er ufør og mottar uføretrygd fra NAV og/ eller mottar uførepensjon fra en eller flere tjenestepensjonsavtaler. Dette betyr at vårt system ikke hensyntar om du er arbeidsufør, og dermed skjer det heller ingen sjekk av dine eventuelle muligheter for tidlig uttak av alderspensjon kombinert med din uførepensjon. Med andre ord viser beregningsresultatet hel/delvis uttak av alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger, samt eventuelt privat eller offentlig AFP, som om du er 100% arbeidsfør. I dag kan du kun motta maksimalt 100% samlet sett av uføregrad og uttaksgrad for alderspensjon. Mottar du f.eks. 50% uførepensjon i dag, kan du bare maksimalt ta ut 50% i alderspensjon. Er du helt/ delvis arbeidsufør, må du derfor selv ta hensyn til dette i simuleringen av uttaksgrad og tidspunkt for uttak.

 • Løpende pensjonsytelser; ikke- løpende kommer opp

 • Kompensasjonsordninger/ driftspensjoner

 • Særalderspensjon for deg som er født i 1963 eller senere; her gjelder inntil videre midlertidige regler

 • Eventuelle rettigheter fra andre land enn Norge 

 • Livsforsikringer

 • Hybridspensjonsordninger

 • Du må være registrert i folkeregisteret 

 • Forsørgingstillegg blir ikke inkludert i beregningen, dette inkluderer ektefelletillegg og barnetillegg. 

 • Omsorgsopptjening for personer født før og etter 1954

 • Beregningsverktøyet foretar ikke et valg for deg om hvilken pensjonsordning som er best for deg

 

MERK: Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre selvbetjeningsløsninger. Inntil videre ber vi deg derfor ta kontakt med oss om noe er uklart og/ eller du har spørsmål som ikke besvares i vår beregningskalkulator.

Beregningsresultatet forutsetter at beløpene du selv har lagt inn er riktige. Videre forutsettes at vilkårene som kreves for å kunne få pensjonsytelsene er oppfylt. Om du fyller de nødvendige vilkår, må avklares med den enkelte pensjonsleverandøren. 

Prognosen er uforpliktende og ikke juridisk bindende. Innmeldt AS er ikke ansvarlig for direkte og/ eller indirekte økonomisk og/ eller ikke-økonomisk tap og/ eller skade som følge av eventuelle avvik fra nåværende og fremtidige beregninger.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. E-postadresse: kontakt@innmeldt.no

bottom of page