top of page
HVORDAN HAR VI BEREGNET DIN PENSJON?


Alderspensjon fra NAV (folketrygd)

 

Vi henter dine folketrygdtall hos Norsk Pensjon. Størrelsen på din fremtidige alderspensjon fra folketrygden bygger på de data NAV har om deg og den fremtidige lønnen du legger inn i beregningsverktøyet. Folketrygden vises i dagens kronebeløp.

Pensjonsutbetalingene fra folketrygden er livsvarige.

NAV har benyttet satser for minste pensjonsnivå når vi har beregnet beholdningen din. Satsene for garantipensjon blir ikke fastsatt før de skal brukes og vil da tilsvare satser for minste pensjonsnivå.

Beregningen hensyntar ikke:

 • Utenlandsopphold: eventuelle år du har bodd eller arbeidet i utlandet. Har du bodd eller arbeidet mange år i utlandet, kan pensjonen bli lavere enn beregnet beløp. Du kan muligens heller ikke foreta tidlig uttak av din folketrygd på ønsket tidspunkt før 67 år.

 • Pensjonsreguleringer under utbetaling: du får normalt en lavere regulering på din pensjon under utbetaling (i dag gjennomsnittet av lønns- og prisveksten) sammenlignet med om du utsetter uttaket og lar pensjonen bli stående hos NAV.

 

For mer informasjon om din folketrygd, eventuelt om tidlig uttak, ta kontakt med oss eller sjekk på Planlegger pensjon - nav.no

Alderspensjon fra private arbeidsgivere (privat tjenestepensjon)


Vi henter her all informasjon fra Norsk Pensjon.

Merk: Har du nylig etablert, endret eller avsluttet en pensjonsavtale, kan det ta noe tid før dataene synliggjøres hos Norsk Pensjon og dermed hentes inn i vårt system.

- Ytelsespensjon og fripolise i privat sektor
Pensjonsprodukter som er ytelsesbasert/ garanterte produkter leveres av pensjonsleverandøren selv. Normalt leverer pensjonsleverandøren pensjonsbeløp ved 67 år. Ved tidlig uttak reberegnes dette beløpet aktuarmessig via vår beregningskalkulator.

Ytelsespensjonsordninger/ fripoliser er normalt livsvarige utbetalinger, og vil således bli utbetalt utover 77 år.

- Egen Pensjonskonto/ innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis/ fripolise med investeringsvalg
Forventet pensjon for innskuddsbaserte pensjonsprodukter er beregnet av Norsk Pensjon etter Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser:

 • Årlig avkastning hvis produktet ikke har avkastningsgaranti: 4,7 %

 • Årlig avkastning på uttakstidspunktet hvis produktet ikke har avkastningsgaranti: 3,8 % (avkastningen er nedtrappet fra 4,7 % siste 10 år før ordinær pensjonsalder i avtalen)

 • Årlig avkastning hvis produktet har avkastningsgaranti: 3,6 % (trappes ikke ned før pensjonsalder)

 • Årlig økning i innskudd: 2,0 %

 • Årlig inflasjon: 2,0 %

 • Omkostninger i prosent av saldo som i beregningen årlig blir trukket fra avkastningen (gjelder ikke innskuddspensjon): 1,0 %

 

Forutsetningene som er lagt til grunn for produkter uten avkastningsgaranti er normalt en portefølje bestående av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. Aksjeandelen trappes ned til 20 % over de 10 siste årene før pensjonsuttak. Har du din Egen Pensjonskonto/ innskuddspensjonsordning hos pensjonsleverandører som direkte leverer din allokeringsprofil til Norsk Pensjon, vil porteføljen kunne avvike fra en 50/ 50%- allokering. Der det foreligger slike avvik, bygger vår pensjonskalkulator på de reelle allokeringsprofiler.

Beregningene i Norsk Pensjon vil kunne avvike fra beregninger i pensjonsleverandørenes egne prognoser, idet det benyttes forskjellige forutsetninger. Det er beregningsgrunnlaget fra pensjonsleverandøren som avgjør hvilke av forutsetningene ovenfor som skal brukes. Skulle faktisk avkastning bli høyere/lavere enn prognosen, vil din faktiske pensjon også bli tilsvarende høyere/lavere i forhold til våre beregninger.

Egen Pensjonskonto/ innskuddspensjonsordninger er opphørende pensjonsordninger, og utbetales normalt fra uttakstidspunktet til minst 77 år, avhengig av pensjonskapitalen.

AFP i privat sektor


AFP betyr avtalefestet pensjon, og er en tilleggspensjon til din alderspensjon fra NAV og arbeidsgiver. AFP er en kvalifiseringsordning, dvs. at det kreves at du fyller visse vilkår for å få AFP. Vi har ikke vurdert om din arbeidsgiver har avtale om AFP og om du fyller inngangsvilkårene for å få AFP, men forutsetter at du har rett til pensjonen du beregner.

Pr. dags dato er AFP- vilkårene forskjellige, avhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor. Du må sjekke med din arbeidsgiver om -og i så fall- hvilken AFP- ordning denne har. Når du vet hvilken AFP du har, kan du henvende deg til den aktuelle AFP- ordningen for om du kan ha rett til utbetaling fra denne. For offentlig AFP kan dette være Statens Pensjonskasse (SPK) eller Kommunal Lands Pensjonskasse (KLP). For privat AFP kan Fellesordningen for AFP (Vilkår for AFP - afp.no) kontaktes.

Privat sparing


Din pensjonssparing beregnes ut fra informasjon du selv legger inn i verktøyet.

- Bank
Valgt saldo og/ eller månedlig sparebeløp fra nå og frem til pensjonsuttakstidspunktet beregnes med en avkastning på 1% pr. år.

Beskatning av avkastning i spareperioden gjøres løpende pr. år med 22%. Nettobeløpet fordeles konsekvent over 10 år regnet fra uttakstidspunktet.

- Obligasjonsfond
Valgt saldo og/ eller månedlig sparebeløp fra nå og frem til pensjonsuttakstidspunktet beregnes med en avkastning på 2,75% pr. år. Beskatning av avkastning i spareperioden gjøres først på uttakstidspunktet med 22%. Nettobeløpet fordeles konsekvent over 10 år regnet fra uttakstidspunktet.

- Aksjer
Valgt saldo og/ eller månedlig sparebeløp fra nå og frem til pensjonsuttakstidspunktet beregnes med en avkastning på 5,75%. For investering i aksjer er det lagt til grunn en fordeling på 100% aksjer (med årlig avkastning på 5,75%) frem til 52 år, og deretter en lineær nedtrapping til 10% aksjer og 90% obligasjoner (med årlig avkastning på 3,05%) ved 67 år. Beskatning av avkastning i spareperioden gjøres først på uttakstidspunktet med 22%.

MERK: Beregningsresultatet viser kun utbetaling av sparebeløpet etter skatt, og hensyntar ikke økt formue og årlig beskatning av denne.

Skatt


Beregningsresultatet hensyntar kun dagens generelle personskattesatser på lønn og pensjon. Det er kun lagt til grunn dagens minstefradrag; dine eventuelle andre fradrag, formue og inntektsforhold (f.eks. kapitalinntekter, rentefradrag osv.) er ikke hensyntatt i beregningen.

Beregningen bygger på hele skatteår. Skatteprosentsatsen vist i beregningsresultatet tar utgangspunkt i en fordeling på 12 måneder i gjennomsnitt. Reell skatteprosent kan variere pr måned i forhold til vår skatteprosent grunnet trekkfri desember- måned for pensjon (11 måneders trekk på pensjon) og lønn (10,5 måneders trekk på lønn).

HVA VISES IKKE I BEREGNINGSVERKTØYET?

 

 • Tidlig uttak av 100% alderspensjon fra folketrygden grunnet for lav opptjening: Vårt system viser når du kan ta ut helt/ delvis alderspensjon fra folketrygden, men gir ingen indikasjoner på når du tidligst kan ta ut helt/ delvis alderspensjon fra folketrygden. For det tidligste uttakstidspunkt må du enten øke uttaksalder eller foreta delvis/ gradere pensjonsuttaket.

 • Uttak av pensjonsytelser: Vår beregningskalkulator viser full eller graderte uttak av folketrygden, mens uttak av tjenestepensjon og øvrige pensjonsordninger alltid vises som 100% uttak. Uttakstidspunktet av pensjonsytelser kan differeres mellom folketrygden/ AFP og uttak av tjenestepensjon og øvrige pensjonsordninger.

 • Gjenlevenderettigheter: Vårt beregningssystem viser bare alderspensjonsordninger du får utbetalt på ulike uttakstidspunkter, men ikke hvilke pensjonsordninger dine etterlatte får dersom du faller bort.

 • Uførepensjon: Vårt beregningssystem vil per dags dato ikke fange opp om du i dag er ufør og mottar uføretrygd fra NAV og/ eller mottar uførepensjon fra en eller flere tjenestepensjonsavtaler. Dette betyr at vårt system ikke hensyntar om du er arbeidsufør, og dermed skjer det heller ingen sjekk av dine eventuelle muligheter for tidlig uttak av alderspensjon kombinert med din uførepensjon. Med andre ord viser beregningsresultatet hel/delvis uttak av alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger, samt eventuelt privat eller offentlig AFP, som om du er 100% arbeidsfør. I dag kan du kun motta maksimalt 100% samlet sett av uføregrad og uttaksgrad for alderspensjon. Mottar du f.eks. 50% uførepensjon i dag, kan du bare maksimalt ta ut 50% i alderspensjon. Er du helt/ delvis arbeidsufør, må du derfor selv ta hensyn til dette i simuleringen av uttaksgrad og tidspunkt for uttak.

 • Løpende pensjonsytelser: Pensjon du allerede har tatt ut eller får utbetalt, vises ikke i beregningssystemet. Det er bare ikke- løpende pensjonsytelser som vises.

 • Kompensasjonsordninger/ driftspensjoner/ førtidspensjon: Har din bedrift spesielle pensjonsordninger, f.eks. lederpensjon over 12 G, vil ikke disse automatisk vises i beregningssystemet.

 • Eventuelle rettigheter fra andre land enn Norge

 • Livsforsikringer

 • Forsørgingstillegg blir ikke inkludert i beregningen, dette inkluderer ektefelletillegg og barnetillegg.

 • Omsorgsopptjening for personer født før og etter 1954

 • Beregningsverktøyet foretar ikke et valg for deg om hvilken pensjonsordning som er best for deg

 • Noen pensjonsavtaler: Vår beregningskalkulator bygger på pensjonsavtaler som vises hos Norsk Pensjon. De fleste pensjonsavtaler fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver vises der, men noen pensjonsleverandører leverer ikke informasjon om pensjonsavtaler til Norsk Pensjon. Ser du ikke din pensjonsavtale, eller er du usikker om dine avtaler er hensyntatt i beregningene, ber vi deg ta kontakt med pensjonsleverandøren eller din tidligere arbeidsgiver, eventuelt med oss.

 

MERK: Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre selvbetjeningsløsninger. Inntil videre ber vi deg derfor ta kontakt med oss om noe er uklart og/ eller du har spørsmål som ikke besvares i vår beregningskalkulator.

FORBEHOLD


Beregningsresultatet forutsetter at beløpene du selv har lagt inn er riktige. Videre forutsettes at vilkårene som kreves for å kunne få pensjonsytelsene er oppfylt. Om du fyller de nødvendige vilkår, må avklares med den enkelte pensjonsleverandøren.

Prognosen er uforpliktende og ikke juridisk bindende. Innmeldt AS er ikke ansvarlig for direkte og/ eller indirekte økonomisk og/ eller ikke-økonomisk tap og/ eller skade som følge av eventuelle avvik fra nåværende og fremtidige beregninger.


Ta kontakt med oss om du har spørsmål. E-postadresse: kontakt@innmeldt.no

bottom of page