top of page
Søk

Nærmere om ny regulering av alderspensjon under utbetaling for 2021

Generelt


Alderspensjon blir årlig oppregulert slik at de ikke mister sin verdi over tid. Alderspensjon under opptjening reguleres i takt med den årlige Grunnbeløps- veksten, mens alderspensjon under utbetaling siden pensjonsreformen i 2011 er blitt regulert med lønnsvekst og deretter blitt fratrukket 0,75 prosent.


Intensjonen med underreguleringen var at alderspensjon under utbetaling skulle sikres en løpende og litt lavere reallønnsvekst enn lønnsmottakere. I sin tid ble det lagt til grunn en forventet årlig lønnsvekst på 4 prosent og en forventet årlig prisvekst på 2,5 prosent. Dette utgjør en forventet årlig reallønnsvekst for lønnsmottakere på 1,5 prosent og for pensjonister 0,75 prosent. Videre var tanken at forskjellene over tid ville utjevne seg.


I ettertid viser det seg at reallønnsveksten ble mindre enn forutsatt, slik at alderspensjon under utbetaling reelt sett fikk en lavere regulering enn det som var den opprinnelige intensjonen.


Ny regulering for 2020 og 2021


For å avhjelpe skjevheten vedtok Stortinget før jul en ny regulering av alderspensjon fra folketrygden under utbetaling for året 2021. Det ble vedtatt:

  • at alderspensjonen skal reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst i samfunnet, men ikke høyere enn lønnsveksten, og

  • at det skal det gis kompensasjon fra 1. mai 2020 for at det ble benyttet en for lav lønnsvekst i beregningen av pensjonsøkningen i trygdeoppgjøret i 2020.

Et flertall på Stortinget ble 17. juni i år enig om at den løpende alderspensjonen skal økes med 3,83 prosent på årsbasis. For å oppnå en pensjonsvekst på 3,83 prosent i 2021 må pensjonene øke med 5,36 prosent fra 1. mai i år.


Bakgrunnen for den årlige pensjonsveksten på 3,83 prosent er følgende:


  • Den anslåtte lønnsveksten i 2021 er 2,4 prosent, mens prisveksten er anslått til 2,8 prosent. Gjennomsnittet av anslått lønns- og prisveksten i år er 2,6 prosent. Men siden dette snittet er høyere enn lønnsveksten, blir den anslåtte lønnsveksten på 2,4 prosent lagt til grunn i årets trygdeoppgjør.

  • I tillegg skal det korrigeres for et avvik på 1,4 prosentpoeng i henhold til trygdeoppgjøret i 2020.

  • Pensjonsveksten på årsbasis blir dermed beregnet slik: (1+2,4%) x (1+1,4%) – 1 = 3,83%.


Til sammenligning ville den tidligere reguleringen med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent gitt:


((1+2,4%) x (1-0,75%) -1) x 100 = 1,63%


Regulering av offentlig tjenestepensjon


Følgende offentlige tjenestepensjonsordninger skal reguleres på samme måte som nevnt ovenfor:


· Alderspensjon/ særalderspensjon

· Offentlig AFP

· Etterlattepensjon om du er 67 år eller eldre


Hvilken regulering fremover?


Pr. dags dato er fremtidige reguleringer utover året 2021 ikke avklart. Hvilke reguleringsprinsipper som legges til grunn fremover vil -slik vi ser det- være avhengig av:


  • Hva Lund- utvalget kommer frem til i utvalgets evaluering av 2011- pensjonsreformen; evalueringen forventes levert innen mars 2022

  • Hva flertallet på Stortinget blir enige om

  • Hva som foreslås i statsbudsjettet for 2022

Komentarze


bottom of page