top of page
Søk

Mer myke tilbakebetalingsregler for uføre som jobber?Uføre som jobber mye risikerer i dag å måtte betale tilbake trygd. Nå sender regjeringen på høring et forslag om mer fleksible regler slik at uføre på vei tilbake i full jobb ikke taper økonomisk.


Forslaget skal sikre at uføre som kommer tilbake til arbeidslivet ikke skal få urimelige tilbakebetalingskrav, og skal ifølge regjeringen støtte opp om regjeringens målsetning om at det skal bli enklere for personer som har trygd, å kombinere trygd med arbeid.


Forslaget går ut på å gjøre følgende presiseringer i dagens regelverk for uføretrygd (NAV) og uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger (SPK m.fl.):


  • Endring fra dagens ordlyd om at tilbakekreving «kan» til «skal» unnlates hvis vilkårene for å unnlate tilbakekreving etter arbeidsforsøk er oppfylt. Presiseringen innebærer ingen endring i dagens praksis.


  • Endring fra dagens mer spesifikke ordlyd til mer generell ordlyd i regelen om fastsettelse av inntekt etter uførhet. Endringen innebærer trolig at NAV og offentlige pensjonskasser må foreta mer individuelle vurderinger enn tidligere, særlig hvis den uføre starter nye arbeidsforsøk år etter år.


Fristen for å sende inn høringssvar: 3. april 2024.


Les mer her.

Comments


bottom of page