top of page
Søk

Høringsforslag- nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger

Når arbeidsevnen er redusert med minst 50 prosent, skal arbeidsavklaringspenger (AAP) sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme tilbake i arbeid.


I dag er stønadsperioden for AAP avgrenset til tre år (AAP innvilges ett år om gangen), med mulighet for forlengelse i inntil to år etter særlige unntaksregler. Blant annet kan en få forlengelse dersom mottaker først etter langvarig utredning har begynt med medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede aktivitet. Men lang ventetid på behandling gir derimot ikke rett til forlengelse etter gjeldende regelverk.


Ventetider i helsevesenet er ofte noe verken AAP-mottakere eller NAV kan påvirke. Da virker det urimelig at en mottaker risikerer å bruke opp sin stønadsperiode på å vente på å komme i gang med medisinsk behandling eller arbeidsrettet tiltak.


Lovforslaget som departementet sender på høring innebærer derfor:


  • at mottakere av AAP som først etter langvarig ventetid på behandling har begynt med formålstjenlig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak, skal kunne få rett til forlenget stønadsperiode, og


  • at ventetid på behandling og tid som har gått med til utredning kan bli vurdert samlet. Det vil si at det kan bli gjort unntak selv om ventetiden på behandling og tiden som har gått med til utredningen hver for seg ikke er å anse som langvarige.


Muligheten til forlenget stønadsperiode vil være inntil to år, på linje med gjeldende unntaksbestemmelser.


Høringsfristen er 23. juli 2021.


For detaljer, se her.

bottom of page