top of page
Søk

Fra 1. juli innføres dagsbøter for manglende pensjonsordning

Tilsynet med at arbeidsgivere oppretter pensjonsordning i medhold av lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), ble fra 1. juni flyttet fra Finanstilsynet til Skatteetaten. Tilsynet innebærer at Skatteetaten:


· skal avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av OTP,

· kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte, samt

· kunne gi pålegg og ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning.


Fra 1. juli utgjør tvangsmulkten for manglende oppfyllelse av plikten til å ha pensjonsordning i samsvar med loven 250 kroner per dag per ansatt.


Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen i pålegget, løper tvangsmulkt fra den dagen som fastsettes i vedtak om tvangsmulkt og frem til det er dokumentert at forholdet er rettet.


For nærmere detaljer, se her

Comments


bottom of page