top of page
Søk

Fra 1. juli fjernes fratredelsesplikten ved oppnådd særaldersgrense

Fra 1. juli fjernes plikten til å gå av ved oppnådd aldersgrense for ansatte med offentlig tjenestepensjon dersom aldersgrensen er lavere enn den alminnelige aldersgrensen på 70 år. Dette medfører at de med særaldersgrense 60, 63 eller 65 år, kan fortsette i stillingen inntil den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor på 70 år.


Som tidligere nevnt øker endringen valgfriheten til arbeidstakerne ved at de ikke lenger er pliktig å slutte i jobben når særaldersgrensen inntrer. De som ønsker å jobbe lenger, kan da fortsette inntil ordinær pensjonsalder, gitt at de fyller kravene som er satt til stillingen.


Pensjonsrettighetene for personer med slik særaldersgrense endres ikke. De som har mulighet og går av med særaldersgrenser i dag, er sikret 66 prosent av inntekten frem til de går over på ordinær alderspensjon ved fylte 67 år.


For øvrig vedtok Stortinget også å be regjeringen legge frem et forslag for å øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven. Stortinget ber regjeringen vurdere ytterligere økning av aldersgrensene i arbeidslivet til 75 år.


For nærmere detaljer, se her

Comments


bottom of page