top of page
Søk

Forslag om aldersgrense 72 år i staten - under behandling

Desember 2020 foreslo Regjeringen å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven. Bakgrunnen for endringen i aldersgrenseloven er:


· nødvendigheten av at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten,

· gi eldre som ønsker å jobbe utover 70 år mulighet til dette, samt

· bedre mulighet for staten til å beholde særlig erfaren arbeidskraft lenger.


I dag plikter statlige ansatte å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd. Men den aktuelle ansettelsesmyndigheten (f.eks. departementet, ett eller flere ansettelsesråd eller et styre for en virksomhet) kan bestemme at en ansatt kan fortsette i tjenesten utover aldersgrensen som gjelder for stillingen når den ansatte fremdeles fyller de krav som stillingen forutsetter. Tjenesten kan første gang forlenges opp til to år, senere ett år om gangen, men ikke ut over fem år i alt. Det betyr at en statsansatt med aldersgrense på 70 år kan fortsette i tjenesten inntil vedkommende er 75 år.


Høringsfristen er nå ute, og tilbakemeldingene fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene går i retning av å ikke heve aldersgrensen til 72 år for statsansatte. De fleste synes å være enige om at det er viktig å få flere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Hovedargumentene mot økt aldersgrense er likevel at dette:


· er feil virkemiddel (NHO),

· gir usikker gevinst fordi dagens reelle pensjonsalder i offentlig sektor ligger i underkant av 65 år (LO),

· vil kunne gi «store pensjonsforskjeller mellom de som har belastende yrker, fysisk eller psykisk og liten mulighet til å jobbe lengre, og de som har mindre fysisk belastende stillinger og gjerne i tillegg stor frihet i hvordan de utfører arbeidet» (LO),

· dette vil gi flere personalsaker om oppsigelse (Likestillings- og diskrimineringsombudet). På grunn av regelverket for statsansatte vil en oppsigelse i staten i dag vanskelig kunne gjennomføres i staten med begrunnelse i alderssvekkelse mv.


Hele høringen finner du her.


OBS: Forslaget omhandler ikke arbeidet med fremtidig regelverk for særaldersgrenser. Her pågår et annet forslag om endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven, der høringsfristen var 25. september 2020.

Commentaires


bottom of page