top of page
Søk

Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense

Om lag 10–15 prosent av ansatte i staten, 30 prosent i kommunene og 50 prosent i helseforetakene har særaldersgrenser. Det vil si nesten hver tredje arbeidstaker i offentlig sektor omfattes av særaldersgrenser, og må slutte i jobben før den ordinære aldersgrensen på 70 år. Særaldersgrenser er stillinger med lavere aldersgrense enn den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor på 70 år. De aktuelle særaldersgrensene er på 60, 63 eller 65 år. Særaldersgrenser gjelder yrker med uvanlig fysisk eller psykisk belastning slik at ansatte normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år, eller at tjenesten stiller spesielle krav til fysiske og psykiske egenskaper som normalt svekkes ved alder.

Nå foreslår regjeringen å fjerne plikten til å fratre stillingen ved aldersgrensen, slik at arbeidstakere som er motivert kan velge å fortsette. Bakgrunnen skyldes samfunnsendringer som bedre helse, lengre levetid og endret arbeidshverdag for mange ansatte med særaldersgrense.

Regjeringen foreslår imidlertid ikke å endre pensjonsreglene for de som har særaldersgrenser. Det innebærer at personer med særaldersgrense fremdeles beholder retten til en god tidlig pensjonsordning. Det vil også fremdeles være mulig å gå av inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av tjenestetid og alder er minst 85 år.

De største yrkesgrupper med særaldersgrense som får fordel av denne lovendringen er politi, helsepersonell og brannmenn. Forsvarsansatte påvirkes ikke i denne omgang, da de er underlagt forsvarsloven. Forsvarsdepartementet har en pågående prosess som omfatter disse.


Regjeringens forslag om lovendring ligger nå hos Stortinget for behandling. Det er ikke kjent når forslaget forventes å være ferdigbehandlet, men det er påregnelig at forslaget vedtas i løpet av 2021.


Comments


bottom of page