top of page
Søk

Enighet om særalderspensjon (fase 1)Flere stillinger tilknyttet offentlig tjenestepensjonsordning har særaldersgrenser, dvs. en lavere aldersgrense enn den alminnelige aldersgrensen på 70 år. I løpet av de siste tiårene er det flere ganger blitt påpekt at det bør gjøres en gjennomgang og vurdering av særaldersgrensene.


Partene i arbeidslivet (ved Akademikerne, KS, LO, Spekter, Unio og YS) har arbeidet med særalderspensjonen, og delt arbeidet i to prosesser eller faser:

 • Fase 1: En prosess om tidligpensjonsregler for deg med særaldersgrense på 60, 63 og 65 år, og deretter

 • Fase 2: En prosess om behovet for fremtidige aldersgrenser, herunder hvilke grupper som skal ha særaldersgrenser i fremtiden. Rapporten fra Molander- utvalget (juni 2023) utgjør et utgangspunkt for den videre prosessen. Trolig må politisk styring til for å oppnå enighet i fase 2.

Partene er nå enige om nye tidligpensjonsregler (Fase 1).


Noen hovedlinjer:


 • Pensjon til deg med aldersgrense 65 år: Tidligpensjonsordningen, som gir 66 prosent kompensasjon av pensjonsgrunnlaget, videreføres for deg som er født i årene 1963- 1964.

 • Pensjon til deg med aldersgrense 63 år: Tidligpensjonsordningen på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget videreføres for deg som er født i årene 1963- 1966.

 • Pensjon til deg med aldersgrense 60 år: Tidligpensjonsordningen på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget videreføres for deg som er født i årene 1963- 1969.

 • Innføring av et særalderspåslag: Med full opptjening gis det et særalderspåslag (et livsvarig tillegg i pensjonen) på henholdsvis 5,8 prosent for de med 65 års særaldersgrense, 6,5 prosent for de med 63 år og 7,7 prosent for de med 60 år.

 • De som kommer inn under ordningen vil kunne gå av med pensjon tidligere med om lag samme pensjon som de som jobber fram til de er 67 år.

 • Avtalen innebærer at 85-årsregelen gradvis fases ut.

 • For ansatte i forsvaret med plikt til å fratre stillingen, vil det være en videre prosess fram til 1. juli 2024 for å avklare avkortingsreglene for denne gruppa.

 • Særaldersgrenser blir fullt ut levealdersjustert.

 • Særalderspensjon blir redusert i forhold til arbeidsinntekter.

 • Pensjonsreglene for personer med særaldersgrense skal evalueres innen 2025.

Les mer herComments


bottom of page