top of page
Søk

Endringsforslag i offentlig pensjon som følge av etterlattereformen

Dagens gjenlevendepensjon fra folketrygden erstattes av en tidsbegrenset omstillingsstønad, trolig med virkning fra 01.01.2024. Da ytelser fra folketrygden henger sammen med offentlig tjenestepensjon, sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet derfor i desember 2022 ut høringsforslag om samordning av offentlig tjenestepensjon, med høringsfrist 26.01.2023.


Noen hovedpunkter:


✅Det gjøres fradrag for omstillingsstønaden i bruttoberegnet ektefellepensjon fra tjenestepensjonsordningen, men likevel slik at fradraget reduseres med inntil 0,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Fradraget reduseres ytterligere dersom man ikke har full opptjeningstid.


✅Ved alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen før 67 år (særalderspensjon), foreslås en videreføring av dagens samordningsregel så lenge det løper en omstillingsstønad.


✅For offentlig ansatte født i 1963 eller senere som får ny alderspensjon: For opptjeningstid etter 2019 gis det en nettoberegnet alderspensjon kalt påslagspensjon. Denne ytelsen kan tas ut fra fylte 62 år. For opptjeningstid før 2020 gis det en oppsatt pensjonsrett. Denne ytelsen er en bruttoberegnet pensjon som kan tas ut tidligst fra fylte 62 år. Det foreslås at slik oppsatt brutto alderspensjon ikke skal samordnes med omstillingsstønaden.Comentários


bottom of page