top of page
Søk

Endringer i folketrygdloven mv. på grunn av nye NAV- etterlatteytelser


Etterlattereformen innebærer at dagens pensjon og overgangsstønad til gjenlevende ektefelle og tidligere familiepleier erstattes av en tidsbegrenset omstillingsstønad. Den innebærer også en forenkling og styrking av ytelser til etterlatte barn, og at det ikke skal være fordeler for etterlatte i folketrygdens uføretrygd og alderspensjon.


For at etterlattereformen skal kunne tre i kraft 1. januar 2024, er det nødvendig å gjøre en rekke tilpasninger i regelverket, også på folketrygdens område:

  • Bestemmelsene i folketrygdloven som bygger på de reglene som endres når etterlattereformen trer i kraft, blir tilpasset det nye regelverket

  • Enkelte av overgangsreglene justeres, slik at vilkårene for om det er nytt eller gammelt regelverk som skal anvendes, blir presisert

  • Det innføres folkerettsmarkører i revidert kapittel 17 og nytt kapittel 17 A i folketrygdloven, på samme måte som i de fleste andre kapitlene i folketrygdloven

Les mer her

Comments


bottom of page