top of page
Søk

Avklaring fra Høyesterett i sak om NAV- feilpraktisering

2. juli 2021 avsa Høyesterett i storkammer en dom i forbindelse med NAVs feilpraktisering av trygderegler. En mann ble i 2017 av Høyesterett dømt til fengsel i 75 dager for trygdebedrageri. Han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger uten å opplyse at han i perioder hadde oppholdt seg i utlandet uten at dette var godkjent av NAV. Saken ble behandlet på ny av Høyesterett i storkammer etter den var gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen. Høyesterett frifant nå domfelte i den gjenopptatte NAV-saken. Mannen har sonet fengselsstraff for trygdebedrageri og vil nå kunne søke erstatning.


Dommen fra Høyesterett gir følgende viktige prinsipielle avklaringer:


1. Varigheten av NAVs feilpraktisering

Tidligere har det hersket tvil om hvor lenge reglene har vært feilpraktisert. Nå mener både EFTA- domstolen og Høyesterett at Navs praktisering av oppholdskravene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleie- og omsorgspenger har vært feil også før 2012.


Sakene etter 2012 har vært feilpraktisert fordi den nye trygdeforordningen som kom i 2012 ga anledning til å motta de aktuelle ytelsene ved opphold i andre EU/EØS-stater.


Sakene før 2012 er ikke feilpraktisert på grunn av bestemmelsene i trygdeforordningen som gjaldt da, men fordi selve EØS-avtalen ga adgang til å ta med ytelsene til andre EU/EØS-stater. NAV- feilpraktiseringen strekker seg derfor tilbake til EØS-avtalens tilblivelse i 1994. Hvor mange straffesaker og tilbakebetalingskrav som finnes fra tiden før 2012, er ennå ikke undersøkt.

Som oppfølging av Høyesteretts dom, ber nå regjeringen Nav om å behandle saker fra før 2012.


2. Nødvendigheten av en søknadsplikt for utenlandsreise

Norske myndigheters syn har vært at trygdemottaker av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleie- og omsorgspenger hadde en søknadsplikt for å få reise utenlands. Høyesterett sier at trygdemottakere av de nevnte stønadene ikke hadde en slik søknadsplikt.


3. Krav om aktivitetsplikt

Høyesterett fastslår at det ikke er noe i veien for at NAV oppstiller aktivitetskrav knyttet til mottak av de nevnte ytelsene. Men i så fall gjelder aktivitetskravene ikke bare isolert sett opphold i Norge, men også opphold i EU/ EØS.

For nærmere detaljer om dommen, se her


NAV ber berørte ta kontakt

For å sikre rask oppfølging av tilsvarende NAV- saker om feilpraktisering, ber NAV om at personer som mener de er berørt om å ta kontakt med Nav for å få saken sin vurdert på nytt.


Foruten at berørte selv tar kontakt med Nav, vil Nav også behandle alle saker de avdekker gjennom sitt øvrige arbeid.


For nærmere informasjon fra NAV, se her.

Comments


bottom of page