top of page
Søk

Administrasjonsstyre i Silver har jobbet fram et forslag til løsning


Tidligere medieoppslag har varslet at kundene i Silver risikerte å miste fra 30 til 50 prosent av pensjonsverdiene. Administrasjonsstyret i Silver har nå lagt frem et løsningsforslag som gjør at alle kundene får beholde mesteparten av sine verdier. Det er vi veldig glade for.


Forslaget går ut på at alle midler (herunder også aksjekapitalen) som selskapet har hatt blir tilgodesett kundene i Silver. Beregningene viser at kundene med dette vil få redusert sitt pensjonskrav mot selskapet med omtrent 5 -6 prosent.


I løsningsforslaget ligger det til grunn at fripoliser med garantert årlig avkastning skal omgjøres til "Fripolise med investeringsvalg". Dette innebærer at kundene i fremtiden ikke lenger vil ha en garantert minimumsavkastning, men pensjonskapitalen vil variere med den avkastningen de oppnår i aksje- og rentefond. Det er kunden som velger hvordan pensjonskapitalen for alderspensjon skal plasseres og må selv ta risiko for hvordan avkastningen på kapitalen for alderspensjon utvikles.


Veien videre består i at interesserte forsikringsselskaper vil komme med tilbud på å overta forsikringsavtalene. Administrasjonsstyret vil varsle kundene om et forslag til en overdragelsesavtale til et nytt selskap senest i november 2017.


De som mottar pensjon fra Silver får i dag utbetalt halvparten av den opprinnelige pensjonen. Når den endelige løsningen er på plass og forsikringsavtalene er overført til nytt forsikringsselskap, vil det bli foretatt etterbetaling av pensjon.


Kunder som har fripolise eller annet pensjonsprodukt i Silver har fått et brev fra Administrasjonsstyret som inneholder mye og til dels vanskelig informasjon. Vi har gjennomlest dette brevet og er klar for å svare på spørsmål eller ta en prat med deg hvis du synes dette er vanskelig å forstå. Det gjør du ved å ta kontakt med oss på epost kontakt@innmeldt.no eller ta kontakt med Eiolf Stein på telefon 975 82 463.


Nye muligheter til skattefavorisert pensjonssparing


Nye regler for "Individuell pensjonsspareavtale" – IPS


Vi har i dag ingen god ordning for å spare til pensjon med fradrag for premien som innbetales. I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon.


De nye reglene legger opp til at det kan spares 40 000 kroner årlig med fradrag i alminnelig inntekt. Uttak beskattes også som alminnelig inntekt. I 2017 utgjør skatt på alminnelig inntekt 24 prosent, mens det er foreslått at skattesatsen senkes 23 prosent fra 2018. På samme måte som i dagens ordning, skal innestående midler i den nye ordningen være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Husk at dette er pensjonssparing og pengene er bundet frem til 62 år. Fra da av kan du starte uttak av pensjon, men du kan velge å starte uttaket senere. Pensjonen skal utbetales til fylte 77 år, og skal aldri utbetales over kortere tid enn 10 år.


Den enkelte skal kunne investere midlene slik at man selv setter sammen en investeringsportefølje basert på de profiler som leverandøren tilbyr. Det skal da være fullt mulig å endre profiler og porteføljer. Det er kunden selv som bærer all risiko for avkastning og utvikling i spareporteføljen. Det innebærer at det stilles krav om god rådgivning fra de som selger produktene.


Det er håp om at ordningen blir vedtatt i november slik at den åpner opp for at første spareår er 2017.


Forslaget er selvfølgelig tatt godt imot fra de som selger spareprodukter, men er også et godt tilbud til de som ønsker å spare til pensjon på egen hånd, fordi ordningen legger til rette for at man ikke skal betale skatt både ved innbetaling og utbetaling.

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page